Hotărârea nr. 213/1997

H O T Ă R Â R E privind modificarea regulamentului cimitirelor din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea regulamentului cimitirelor din municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere că prin prevederile Hotărârii nr.48 din 26 august 1996, cimitirele au fost preluate în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere că din controalele efectuate s-a constatat că o serie de persoane fizice sau juridice, cumpărau locuri de veci, în scop de revânzare,

            In conformitate cu art.20 al.g şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

 

            Art.1 Se aprobă Regulamentul de funcţionare a cimitirelor aflate în administrarea Consiliului Local şi administrate de Direcţia Patrimoniu, Serviciul Administrare Patrimoniu.

            Art.2 Se abrogă Hotărîrea nr. 37 din 28 martie 1994 şi Hotărîrea nr. 156 din 18 august 1997.

 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de patrimoniu, Judecătoriei Iaşi şi Notariatelor publice.

            Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicare.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    S E C R E T A R,

  Alexandru Antoniţă                                                   Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.213

din 22 decembrie 1997

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

R E G U L A M E N T

 

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

 

            Art.1  Cimitirele de pe teritoriul municipiului Iaşi sunt în patrimoniul Primăriei şi sunt administrate de acesta prin Directia de patrimoniu, Serviciul de administrare patrimoniu.

            Art.2 Infiinţarea, extinderea sau desfiinţarea cimitirelor de pe teritoriul municipiului Iaşi se face de către Primărie cu respectarea legislaţiei în vigoare.

            Art.3 Administraţia cimitirelor asigură întreaga gamă de servicii, lucrări şi obiecte necesare ceremoniilor funerare precum şi alte servicii şi lucrări de amenajare şi întreţinere a lucrărilor funerare astfel încât cerinţele populaţiei, în cazul decesului unei persoane, să poată fi satisfăcute într-un singur loc în condiţii corespunzătoare.

            Pentru concesionarea de locuri de înhumare şi servicii prestate, se vor încasa taxe şi tarife, pe categorii de lucrări stabilite prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu respectarea prevederilor legale.

            Art.4 Administraţia cimitirelor are obligaţia de a asigura locuri de înhumare pentru persoanele aparţinând tuturor confesiunilor sau cultelor religioase fără discriminare.

 

CAPITOLUL II

 

Atribuirea în folosinţă, amenajarea şi întreţinerea locurilor de înhumare şi a construcţiilor funerare din cimitir

 

Art.5 Primăria municipiului Iaşi prin Serviciul de patrimoniu va întocmi anual până la data de 15 decembrie pentru anul viitor planul de parcelare pentru locurile noi din cimitire şi va afişa aceste planuri în locuri vizibile pentru a fi aduse la cunoştinţa publicului.

            Art.6 Concesionarea locurilor de înhumare din cimitirele de pe raza municipiului Iaşi se face numai cu avizul primarului municipiului Iaşi.

            Construirea de cripte, cavouri sau monumente funerare, pe locurile de înhumare concesionate, se va face deasemenea cu avizul primarului municipiului Iaşi.

Art.7  Este interzisă transmiterea concesiunii locurilor de înhumare neamenajate între persoane fizice sau juridice; în cazul în care pe locurile de înhumare există construcţii funerare, înstrăinarea se va face de regulă către Consiliul Local şi numai în situaţia în care acesta nu dispune de fondurile necesare achiziţionării monumentelor, va aviza vînzarea  către o terţă persoană, cu condiţia ca aceasta din urmă să nu mai posede loc de veci în cimitirele aflate pe raza municipiului Iaşi.  

            Fac excepţie de la prevederile de mai sus - transmiterea concesiunii  locurilor de înhumare şi monumentelor către moştenitorii direcţi sau testamentari.

Prevederile prezentei hotărâri se aplică locurilor de veci concesionate după data de 1 ianuarie 1992.

 

Cererile pentru darea în folosinţă a locurilor în caz de deces se fac de către rude sau orice altă persoană interesată în baza adeverinţei de înhumare şi a certificatului de deces eliberat de Oficiul de stare civilă. Inmormântarea decedaţilor aduşi din altă localitate se face pe baza autorizaţiei sanitare de transport vizată de Centrul de Medicină Preventivă.

            In cazul în care se solicită concesionarea în rezervă a locurilor, solicitantul se va adresa în scris conducerii Primăriei Municipiului Iaşi, cererea urmând a se rezolva în termen de minimum 30 de zile.

            Pentru rezervare se pot solicita numai un număr de locuri echivalent cu numărul de persoane adulte dintr-o familie, dovedit cu acte de stare civilă.

            Nu pot solicita concesionarea de locuri de înhumare decât cetăţenii cu domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Cererile aprobate au valabilitate 30 de zile de la aprobare.

            Pe aceste locuri pot fi înhumaţi titularii locului de folosinţă, soţii acestora, ascendenţii şi descendenţii, pe baza actelor doveditoare a calităţii respective, până la gradul IV de rudenie sau orice altă persoană pe baza acceptului dat de titularul concesiunii sau moştenitori legali, printr-o declaraţie autentificată de Notariat.

Art.8 Prin loc de înhumare se înţelege suprafaţa de m.p. provenită din dimensiunile de 2,50 m..x 1,20 m., iar prin titular de loc se înţelege persoana care are în folosinţă unul sau mai multe locuri de înhumare.

            Intre locuri vor fi libere intervalele de o,25 m. pe toate laturile.

            Locurile de înhumare vor fi evidenţiate prin numerotare pe planul parcelei şi menţionate în registrul de evidenţă a locurilor cu toate datele necesare.

            Art.9 La data concesionării se va elibera titularului un titlu de concesiune care va conţine: date de identificare a persoanei (nume, prenume, adresă), date de identificare a locului precum şi menţiuni speciale. Modelul acestui act este conform anexei nr.1.

            Art.10 Concesionarea locurilor de înhumare se poate solicita pe o perioadă de 7 ani sau 25 ani.

            Concesionare pe 7 ani se face numai în caz de deces.

            Art.11 Primăria municipiului Iaşi, prin Serviciul de Asistenţă Socială, va putea atribui pe o perioadă de 7 ani locuri de înhumare pentru persoanele lipsite de posibilităţi de plată, nerecunoscute.

            Art.12 Concesiunea locurilor de veci poate fi transmisă de pe numele altei persoane prin:

- moştenire legală pe bază de certificat de moştenitor,

- prin reconcesionare dacă solicitantul face dovada gradului de rudenie cu decedatul şi că este unicul moştenitor, altul decât cei prevăzuţi la art.6.

            Art.13 Deshumarea şi reînhumarea osemintelor se face cu respectarea normelor legale şi sanitare în vigoare cu autorizarea prealabilă a administraţiei cimitirului şi în prezenţa unei rude a defunctului sau în lipsa acesteia a unui delegat din partea administraţiei.

            Acesta nu se poate face în mai puţin de 7 ani de la data ultimei înhumări, decât în cazuri speciale dispuse de către Parchet.

            Deshumările se vor consemna într-un registru special cu menţionarea persoanelor prezentate, motivul deshumării, semnătura celor prezenţi. In caz de neprezentare a rudelor se vor ataşa dovezile înştiinţărilor făcute.

            In cazul în care apar reglementări făcute prin legi speciale normele cuprinse în prezentul articol se vor aplica conform prevederilor respective.

Art.14 In cazul înhumărilor cu decedaţi depuşi în capele mortuare, staţionarea nu poate depăşi 72 de ore pentru sicrie deschise şi 7 zile pentru sicrie ermetice. In ambele cazuri este necesară prezentarea actelor sanitare de îmbălsămare. Nu pot fi depuşi în capelă cei decedaţi din cauza unor boli contagioase.

            Art.15 Inhumarea sau depunerea în cavou sau cripte a urmelor conţinând decedaţi incineraţi se va face cu aprobarea administraţiei cimitirului cu prezentarea certificatului de deces însoţit cu adeverinţa de incinerare emisă de Crematoriu.

            Art.16 Dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare încetează în următoarele condiţii :

a) prin ajungerea la termen a concesiunii pe durată determinată,

b) prin renunţarea expresă a titularului la dreptul de concesiune în favoarea administraţiei cimitirului,

c) titularul concesiunii a decedat şi este înhumat în alt loc sau în altă localitate iar pe teren nu

s-au făcut construcţii definitive şi nu există rude care aibă dreptul de înhumare în acest loc,

d) titularul deţine sau a dobândit un număr mai mare de locuri decât numărul de persoane adulte al familiei sale,

e) prin desfiinţarea cimitirului,

f)      în cazul mormintelor abandonate.

g) în cazul neachitării taxelor de întreţinere în cimitir timp de trei ani consecutiv

h) în cazul execuţiei de lucrări fără autorizaţie sau nerespectarea autorizaţiei de construcţie         

Art.17 Pentru locurile ce au fost concesionate pe 7 ani şi pe care au fost înhumate persoane, dacă în termen de un an de la expirare nu se prezintă nimeni prelungească termenul de concesiune, administraţia cimitirelor, cu aprobarea Primăriei municipiului Iaşi, poate reconcesiona aceste locuri altor persoane cu condiţia păstrării pe loc a osemintelor sau transferarea lor în osuarul comun al cimitirului.

            Art.18 In cazul în care dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare a încetat şi pe aceste locuri există lucrări funerare, titularii sunt obligaţi desfiinţeze aceste locuri în termen de 90 de zile de la data primirii înştiinţării. In caz contrar, acestea vor fi valorificate de Primăria municipiului Iaşi prin Serviciul de administrare patrimoniu.

 

CAPITOLUL III

Despre construcţii şi lucrări funerare

 

            Art.19 La cimitire pot fi executate următoarele categorii de lucrări funerare în funcţie de durata de timp pentru care a fost concesionat locul:

            La locurile concesionate pe timp de 7 ani se pot amenaja cruci, însemne, garduri simple, împrejmuiri din lemn sau fier.

            La locurile concesionate de veci se pot construi :

a) lucrări subterane constând în cripte cu unu până la trei nivele, racle, cu pereţi din difierite materiale, sub nivelul solului cu minim 50 cm.adâncime.

b) lucrări de suprafaţă ca trotuare, borduri, monumente, vase, statuete, grilaje, plăci.

            Art.20 In cazul în care beneficiarul locului solicită autorizaţie pentru executarea unei lucrări deosebite tip capelă, va prezenta cu acest prilej o documentaţie tehnică de proiectare avizată de organele de specialitate abilitate legal.

            Art.21 Construcţiile de diferite tipuri se vor executa de unităţi de construcţii specializate sau de meseriaşi autorizaţi precum şi în regie proprie, numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei de la Primăria municipiului Iaşi, Serviciul de administrarea patrimoniului cu plata

taxelor legale şi luarea la cunoştinţă prin semnătură a obligaţiilor ce îi revin cu acest prilej. Modelul formularului acestei autorizaţii va fi conform anexei nr.2.

            Pentru executarea lucrării indiferent de constructor se va proceda la predarea - preluarea amplasamentului de la administraţia cimitirului care se va consemna într-un proces verbal însoţit de o schiţă.

            Aceste documente fac parte integrantă din autorizaţia de construire.

            Titularul locului şi executantul poartă întreaga răspundere pentru buna desfăşurare a lucrărilor, ridicarea pământului în exces rezultat din săpătură, păstrarea în bune condiţii a căilor de acces şi a lucrărilor funerare sau mormintelor din vecinătate.

            Se interzice depozitarea materialelor de construcţie pentru mai mult de ziua respectivă pe spaţiile comune.

            Deasemeni se interzice confecţionarea pe spaţiile comune a monumentelor prin cioplire, prepararea betonului. Executanţii de orice fel va prezenta la Administraţia cimitirului tabel cu formaţiile de lucru din cimitir.

            Concesionarii sau constructorii vor putea folosi energia electrică şi apa din incinta cimitirului numai cu acordul administraţiei cimitirului şi în condiţia achitării contravalorii consumului real.

            Pământul rezultat din săpătură şi resturile ca urmare a operaţiilor de construcţie, gunoiul de orice fel, vor fi transportate în fiecare zi de către constructor în afara cimitirului.

            In cazul nerespectării condiţiilor din autorizaţia de construcţie, Primăria municipiului Iaşi, Serviciul administrarea patrimoniului, administrarea cimitirului poate hotărî în baza unui proces - verbal de constatare, interzicerea activităţii în cimitire pentru respectivul executant.

            In cazul procedurii de pagube Primăria municipiului Iaşi, Serviciul de administrare, administraţia cimitirului poate pretinde daune.

            Art.22 Construirea fără autorizaţie a unor lucrări funerare sau încălcarea prevederilor legale în regimul de construcţie atrage sancţiuni.

            Art.23 Intrarea sau ieşirea cu materiale de construcţii necesare lucrărilor funerare din cimitir va fi permisă în baza autorizaţiei de construcţie iar în cazul meseriaşilor autorizaţi sau a lucrărilor în regie proprie şi cu actele legale de provenienţă a acestor materiale. Transportul materialelor şi al pământului se face cu mijloace de transport de maxim 5,5 tone, pentru a nu exista pericolul surpării unor lucrări funerare sau deteriorării căilor de acces.

            Art.24 Toate lucrările funerare din cimitire indiferent de proprietatea acestora sunt ocrotite de lege. Persoanele care comit infracţiuni sau contravenţii în cimitire vor fi pedepsite conform legilor penale sau administrative.

            Art.25 Lucrările din cimitire sunt proprietatea titularilor. Transmiterea acestor lucrări este posibilă în condiţiile stabilite de  Legea civilă după ce în prealabil persoana care primeşte lucrarea face dovada dobândirii legale a dreptului de concesiune a locului unde este amplasată lucrarea.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţiile administraţiei cimitirelor şi a titularilor de concesiune cu privire la întreţinerea mormintelor şi a spaţiilor comune

 

            Art.26 Administraţia cimitirelor este obligată să menţină în bună stare împrejmuirile cimitirului să întreţină curăţenia pe alei şi pe celălalte căi de acces dintre morminte, să dinstrugă buruienile şi să planteze flori pe spaţiile comune.

Plantarea precum şi tăierea arborilor din perimetrul cimitirelor este obligaţia exclusivă a administraţiei cimitirelor.

            Art.27 Intreţinerea şi amenajarea parcelelor unde sunt sau se înhumează eroi sau personalităţi, precum şi mormintele izolate ale acestora, morminte care au lucrări de artă sau istorice vor fi făcute cu colaborarea armatei, organizaţiilor culturale şi ale veteranilor, fundaţiilor de artă şi cultură prestaţiile efectuate de administraţia cimitirelor fiind recuperate de la acestea conform tarifelor şi preţurilor practicate.

            Art.28 Atribuţiile personalului administraţiei cimitirelor vor fi stabilite potrivit normelor de personal elaborate în acest sens.

            Nerespectarea acestor atribuţiuni va fi sancţionată pe cale administrativă.

            Art.29 Titularii dreptului de concesiune sau moşenitorii locurilor de înhumare au obligaţia :

a) să comunice administraţiei cimitirelor în termen de 6 luni orice modificare intervenită în situaţia juridică a locului;

b) să efectueze în permanenţă lucrări de întreţinere a mormintelor sau reparaţii a lucrărilor funerare astfel încât acesteaaibă un aspect îngrijit. Să planteze flori şi să facă periodic curăţenie la morminte, să utilizeze în mod raţional dotările comune ale cimitirului;

c) să achite anual tariful final pentru întreţinerea cimitirului;

d) să planteze sau să taie arbori şi arbuşti în perimetrul cimitirului.

            Art.30 Pentru protejarea spaţiului cimitirului ca un loc de reculegere în memoria celor dispăruţi se impune de către persoanele care intră în cimitir a unei ţinute decente.

            Se interzice formarea de grupuri zgomotoase şi consumul băuturilor alcoolice în exces cu ocazia diferitelor ritualuri de pomenire.

            In timpul în care în cimitir au loc ceremonii funerare autoturismele care aduc persoanele în cimitir vor fi retrase în parcare pentru a preveni zgomotul produs de motoarele acestora.

            In acelaşi scop pe teritoriul cimitirelor este interzisă cerşetoria.

            De asemeni se interzice tranzitarea cimitirelor.

            In scopul menţinerii ordinii şi prevenirii acestor manifestări toţi cei care intră sau se află în cimitire au obligaţia de a se legitima la cererea personalului administraţiei sau a altor persoane abilitate în acest scop.

 

CAPITOLUL V

Contravenţii şi sancţiuni

 

            Art.31 In cazul în care se constată de către administraţia cimitirului că locul respectiv a fost părăsit sau nu s-a plătit taxa de întreţinere pe o perioadă mai mare de 3 ani de la data primei constatări şi nu sunt înhumaţi, locurile vor fi reconcesionate. In cazul în care pe locuri se află înhumaţi, perioada este de 7 ani.

In acest ultim caz osemintele vor fi încredinţate prin acceptarea expresă noului concesionar cu obligaţia de a le menţine pe loc şi a păstra înscrierea numelui defunctului pe monument sau cruce.

            In cazul în care reconcesionarul nu respectă această condiţie poate pierde şi el dreptul la locul respectiv.

            In alte cazuri osemintele se vor depune într-un osuar amenajat de administraţia cimitirului făcându-se deasemenea înscrierea numelui defuncţilor depuşi.

In toate cazurile prevăzute la acest articol administraţia cimitirelor va aduce la cunoştinţă titularilor dreptul de folosinţă, în scris, asupra încetării acestui drept. În aceste cazuri administraţia cimitirelor va întocmi o situaţie în care se va consemna anual starea lor.

            Prevederile acestui articol pot fi aplicate şi în cazul situaţiilor prevăzute la art.15, literele c, d, g şi h.

            Art.32 Obţinerea unei reconcesionări pe baza unei declaraţii false duce la anularea acesteia fără restituirea tarifului de concesiune sau de atribuire a unui alt loc corespunzător acestui tarif.

            Art.33 Nerespectarea prevederilor art.22 din prezentul regulament duce la demolarea construcţiei. Constatarea se face de către administraţia cimitirului şi se aduce la cunoştinţa titularului cu 8 zile înainte de demolare.

            Art.34 Nerespectarea prevederilor art.29 lit.b şi c atrage amendarea contravenientului conform normelor privind curăţenia în locurile publice.

            In cazul producerii de pagube acestea vor fi recuperate de la persoana vinovată. Constatarea se face de către administraţia cimitirelor, Corpul de control al Primarului.

            Art.35 Alte contravenţii sau fapte penale săvârşite pe teritoriul cimitirelor vor fi sancţionate conform legilor speciale sau penale de către organele abilitate.

            Art.36 Toate persoanele sancţionate ca urmare a săvârşirii unei contravenţii în cimitir au dreptul la contestaţie la conducerea Primăriei sau la organul legal abilitat de a rezolva contestaţia.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

            Art.37 Tarifele privind concesionarea locurilor de înhumare, precum şi cele ale diverselor prestaţii specifice, efectuate de administraţia cimitirelor se vor stabili de Consiliul local al Municipiului Iaşi.

            Art.38 Accesul în cimitir este permis :

 

- în perioada 01.X. - 31.III între orele 8,00 - 17,00

- în perioada 01.IV -30.IX.între orele 7,00 - 20,00