Hotărârea nr. 212/1997

H O T Ă R Â R E privind respingerea cererilor de eşalonare la plată a unor persoane fizice

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

                                                                     H O T Ă R Â R E

privind respingerea cererilor de eşalonare la plată a unor persoane fizice

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere adresele Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al municipiului Iaşi, referitor la cererea de eşalonare la plata a unor persoane fizice;

            Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996 ;

            Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală modificată şi completată în 1997;

            În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată în 1997 prin O.G.nr.22/1997:

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se resping cererile de eşalonare la plată a unor persoane fizice după cum urmează:

 

            Nr. crt.

Denumirea

Felul eşalonării

Suma

1.

Turiţă Mihai                             

scutire majorări şi eşalonare

283.000 şi 368.280 lei

 

2.

Cheşcu Petru

taxă de timbru

799.291 lei

 

3.

Rusu Mihai

scutire de majorări

299.809 lei

 

4.

Ciobanu Mădălina

scutire majorări şi despăgubiri

94.517 lei şi 195.733 lei

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi .

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              SECRETAR,

                  Alexandru Antoniţă                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.212

din 22 decembrie 1997