Hotărârea nr. 211/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Serviciilor Publice ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi pe anul 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Serviciilor Publice ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi pe anul 1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.20 lit.d) şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1 Se aprobă Statul de funcţii al personalului Serviciilor Publice ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă Organigrama Serviciilor Publice ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi, conform anexei nr.2 care face parte integrantă

 din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare începînd cu data de 1 ianuarie 1998.

 

 

            PREŞEDINTE DE SEDINTĂ,                                S E C R E T A R,

                 Alexandru Antoniţă                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.211

din 22 decembrie 1997