Hotărârea nr. 210/1997

H O T Ă R Â R E privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 90 30 mp. situat în Iaşi Bd.Stefan cel Mare şi Sfânt nr.53 BANCII ROMANE PENTRU DEZVOLTARE - Sucursala Zonală Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 90,30 mp., situat în Iaşi, Bd.Stefan cel Mare şi Sfânt nr.53, BANCII ROMANE PENTRU DEZVOLTARE - Sucursala Zonală Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere adresa nr.1203/15.07.1997 a B.R.D.Iaşi - Sucursala Zonală Iaşi, înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi cu nr.36237/15.07.1997, prin care solicită concesionarea unei suprafeţe de teren situată în Iaşi, Bd.Stefan cel Mare şi Sfânt nr.53, în suprafaţă de 90,30 mp. pentru extinderea şi modernizarea sediului sucursalei;

          Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar şi expertiza tehnică întocmită de Societatea Comercială a Experţilor Tehnici S.A. Iaşi;

          Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale stabilite prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 şi prevederile art.12 al.b şi art.14 din Legea nr.50/1991 (republicată în 1996);

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e:

          Art.1 Se aprobă concesionarea fără licitaţie la B.R.D. Sucursala Zonală Iaşi, a suprafeţei de 90,30 mp. teren situat în Iaşi, Bd.Stefan cel Mare şi Sfânt nr.53, în condiţiile art.12 şi 14 din Legea nr.50/1991 republicată.

          Art.2 Se însuşeşte expertiza tehnică efectuată de Societatea Comercială a Experţilor Tehnici Iaşi, la valoarea de 161,2 $/mp. - 2,76 $/mp./lună.

          Art.3 Imputerniceşte Primarul Municipiului Iaşi să negocieze redivenţa pornind de la preţul din contraexpertiză.

          Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                             S E C R E T A R,

     Alexandru Antoniţă                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.210

din 22 decembrie 1997