Hotărârea nr. 209/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor taxe speciale pentru anul 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                            

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor taxe speciale pentru anul 1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.57 din Ordonanţa de urgenţă nr.61/30 august 1997, care modifică prevederile Legii nr.27/1997 privind impozitele şi taxele locale, art.20 lit.f din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, Legea nr.106/1996 privind protecţia civilă;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1996 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

            Art.1 Se aprobă următoarele taxe speciale care vor fi practicate în cursul anului 1998 :

I. Taxe speciale pentru folosirea locurilor publice de desfăşurare :

1. Taxe speciale cum ar fi practicate în pieţe, târguri, oboare, talcioc şi bazare, sunt cele prevăzute în anexa nr.1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Taxele percepute pe anul 1998 de către Serviciul de Stare Civilă, sunt cele prevăzute în anexa nr.2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. Taxele, de păşunat, taxe pentru teren folosinţă agricolă, taxe pentru certificat producător agricol, taxe pentru bilete, adeverinţe a proprietarilor de animale, sunt cele prevăzute în anexa nr.3, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. Taxele pentru servicii pompe funebre, taxele de parcare, plaja Nicolina, taxele ce vor fi practicate de către Serviciul patrimoniu vor fi cele prevăzute în anexa nr.4, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5. Taxele speciale practicate de către Serviciul A.T. şi Serviciul Urbanism vor fi cele prevăzute în anexa nr.5, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

6. Taxe pentru formularele eliberate de Imprimeria Primăriei Municipiului Iaşi, sunt cele prevăzute în anexa nr.6, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

7. Taxele speciale percepute de către Serviciul de gospodărie comunală sunt cele prevăzute în anexa nr.7, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

8. Taxele speciale care vor fi practicate de către D.A.F.I.S., vor fi cele

prevăzute în anexa nr.8, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

9. Taxele speciale pentru folosirea terenurilor aflate în domeniul public sau privat a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, pe care sunt amplasate chioşcuri, tonete, garaje, parcări acoperite, parcări neacoperite etc., sunt cele prevăzute în anexa nr.9, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

10. Taxele pentru avize protecţie civilă, autorizaţii de construcţii sunt cele prevăzute în anexa nr.10, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

11. Taxele pentru eliberarea de atutorizaţii de funcţionare vor fi cele prevăzute în anexa nr.11, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Taxele care în prezent sunt mai mici decât cele prevăzute în prezenta hotărâre vor fi aduse la nivelul acestora.

            La taxele care în prezent sunt mai mari decât cele prevăzute de prezenta hotărâre, vor fi diminuate cu 30% - dar nu mai puţin decât taxele prevăzute în prexenta hotărâre.

            Prevederile art.2 nu se aplică pentru terenurile pe care se află amplasate garaje şi parcări.

            Art.3 Impozitul pe clădiri proprietatea persoanelor fizice sau juridice se calculează prin aplicarea de 1,5% asupra valorii stabilite la care sunt înscrise în evidenţa circumscripţiei financiare.

            Art.4 Taxele de concesionare pe anul 1998, sunt cele prevăzute în expertizele contabile efectuate şi însuşite de Consiliul Local - contractele din anul 1997.

            Art.5 Preţul de pornire la organizarea de licitaţii pentru amplasarea de

chioşcuri, tonete, garaje etc., este contravaloarea taxei prevăzute la art.1 al.9 (anexa nr.9)

            Art.6 Pentru neplata în termen a taxelor şi impozitelor se percep majorări de întârziere.

            Art.7 Taxele speciale stabilite în conformitate cu prezenta hotărâre, constituie venituri cu afectaţie specială, fiind destinate scopului pentru care au fost înfiinţate.

            Art.8 Cu data data adoptării prezentei hotărâri se revocă hotărârile nr.7/1996, 16/1996,

39/1997, 56/1997, 97/1997 şi 145/1997.

            Art.9 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1998.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     S E C R E T A R ,

          Robert Vîrgă                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.209

din 12 decembrie 1997

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                     ANEXA NR.1

 

 

 

TAXE PIETE, TÂRGURI, OBOARE, BAZAR, TALCIOC

 

 

1. Taxă pentru folosirea tarabelor din pieţe, târguri şi oboare:                             4.000 lei/zi

2. Taxă închiriere cântare :                                                                                3.000 lei/zi

3. Taxă închiriere halate şi tăvi din plastic pentru produse lactate :                       2.000 lei/zi

4. Taxă închiriere grătare din lemn :                                                                   2.000 lei/zi

5. Taxă pe canitatea de mărfuri existentă în jurul tarabei :

5% din valoarea evaluată a mărfii

6. Taxă grup sanitar :                                                                                            500 lei/pers.

7. Taxă pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicole sau autovehicole:

5.000 lei/zi şi 5% din valoarea evaluată a mărfii

8. Taxă pentru vânzare de animale, păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel :

a) bovine, bubaline, cabaline şi porcine peste 6 luni :                                          5.000 lei

b) porcine până la 6 luni, ovine, caprine :                                                           2.500 lei

c) animale mici şi păsări cu excepţia puilor de o zi, de fiecare animal sau pasăre :  1.000 lei

d) pui de o zi, de fiecare pui :                                                                                   50 lei

9. Taxă pentru folosirea platourilor şi altor spaţii din pieţe,

târguri şi oboare de fiecare mp.:                                                                        1.500 lei/mp./zi

10. Taxă parcare :

a) autoturisme :                                                                                                 1.000 lei/oră

b) mijloace de transport auto:                                                                            2.000 lei/oră

c) mijloace de transport auto cu remorcă :                                                         2.500 lei/oră

d) autobuze călători:                                                                                          2.000 lei/oră

11. Taxă pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din exercitarea unei activităţi autorizate, de fiecare mp.:                                                                  3.000 lei/mp./zi

12. Taxă intrare vizitatori în târguri, bazar, talcioc :                                             500 lei/pers.

13. Taxă pentru intrare în târguri, talcioc pentru vânzare

obiecte de ocazie :                                                                                            1.000 lei/pers.

14. Taxă intrare maşini în târgul de maşini pentru vizitare :                                  2.000 lei/maşină

15. Taxă pentru ocuparea locurilor şi platourilor cu mijloace de transport expuse spre vânzare pentru fiecare mijloc de transport astfel :

a) autoturisme :                                                                                                 20.000 lei

b) biciclete cu motoare, motorete, scutere, motociclete, triciclete cu/sau

ataş :                                                                                                                5.000 lei

c) alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică inclusiv remorcă:                   10.000 lei

d) mijloace de transport cu tracţiune animală (căruţe, docare) şi utilaje agricole tractate de animale (plug):                                                                                                 5.000 lei

16. Taxă pentru vânzarea materialelor de construcţii şi lemnoase în târguri :

a) materiale de construcţii :                                                                    2% din cantitate

b) materiale lemnoase                                                                           2% din volum

c) produse finite                                                            2% din valoarea evaluată a mărfurilor

17. Taxă pentru folosirea tonetelor din bazar cu plata la zi :                                            2.500 lei/zi

18. Taxă pentru închirierea tarabelor din bazar :                                                 900 lei/mp./zi

19. Taxă pentru comercializare flori                                                                   1.000 lei/găleată/zi

20. Taxă pentru comercializarea produselor direct din butoaie amplasate

pe platoul pieţei :                                                                                               2.000 lei/butoi/zi

21. Taxă comercializare animale :

a) cîini de rasă                                                                                      4.000 lei/buc.

b) pisici de rasă                                                                                                2.000 lei/buc.

c) nutrii :                                                                                                           2.000 lei/buc.

d) păsări exotice (colivie zi)                                                                               1.000 lei

e) peşti exotici :

- acvariu gol/zi - 1.000 lei

- acvariu peşti/zi- 2.000 lei

22. Taxă pentru folosirea magaziilor :

- de fiecare sac, ladă - 1.000 lei/zi

- butoaie 1.000 lei/zi de fiecare 100 l funcţie de capacitate

23. Comercializare de brazi                                                                                           1.000 lei/buc.

24. Taxă staţionare cu mijloace hipo la conovăţ :                                               10.000 lei/vehicol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                     Anexa nr.2

 

 

 

 

TAXE LOCALE PENTRU SERVICIILE DE STARE CIVILA

 

 

 

1. Oficierea căsătoriilor în zilele de :

- sîmbătă : 70.000 lei

- duminică : 100.000 lei

2. Eliberarea de duplicate de pe actele de Stare Civilă :

- 12.000 lei

3. Transcrierea actelor de stare civilă întocmite în străinătate :

- 15.000 lei

4. Efectuarea şi eliberarea formularelor anexa nr.1 în vederea deschiderii succesiunii :

- 9.000 lei

5. Operaţiuni de identificare a unei persoane :

5.000 lei

6. Completarea formularelor recunoaştere copil din afara căsătoriei :

5.000 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

Anexa nr.3

 

 

 

 

TAXE LOCALE PENTRU REGISTRUL AGRICOL

 

 

 

 

 

 

1. Certificat producător agricol : 35.000 lei

2. Contract de păşunat pentru :

- bovine : 35.000 lei

- ovine : 20.000 lei

3. Bilet de adeverire a proprietăţii animalelor : 20.000 lei

4. Terenuri închiriate pentru folosinţă agricolă : 1.080 lei/mp./an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

Anexa nr.4A

 

 

 

 

TAXE LOCALE PENTRU PARCARI

 

 

 

 

 

 

1. Piaţa Unirii - 10.000 lei/oră

    Primele cinci minute de staţionare în Piaţa Unirii sunt gratuite.

2. Parcări - 1.000 lei/oră

3. Abonamente - 40.000 lei/ lună

 

 

 

 

    Sustragerea de la achitarea contravalorii staţionării în parcările cu plată se amendează cu suma de 150.000 lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

Anexa nr.4 B

 

 

TAXE LOCALE PENTRU PLAJA NICOLINA

 

 

 

 

1. Intrare : 3.000 lei/pers.

2. Intrare pensionari : 1.500 lei/pers.

3. Nămol preambalat : 2.000 lei

    (300 gr./pungă)

4. Inchiriere umbrelă : 2.500 lei/oră

5. Inchirieri şezlonguri : 2.500 lei/oră

6. Inchirieri jocuri : 1.500 lei/oră

7. Cântărire persoane : 500 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4C

 

 

 

 

TAXE PENTRU SERVICII POMPE FUNEBRE

 

 

 

 

1. Obţinerea unui loc de înhumare pentru o perioadă de 7 ani :

25.000 lei/loc.

2. Obţinerea (răscumpărarea) unui loc de înhumare pentru o perioadă de 25 ani :

170.000 lei/loc.

3. Obţinerea (răscumpărarea) unui loc de înhumare pentru o perioadă de 99 ani (loc de veci) :

350.000 lei/loc.

4. Taxă intrare cu autovehicul în cimitire :

2.000 lei

5. Taxă închiriere unelte :

2.000 lei/buc./4 ore

6. Taxă folosinţă utilităţi :

15.000 lei/lucr./simp.

7. Taxă folosinţă obiecte pentru înmormântare :

2.000 lei/buc.

8. Autorizaţii execuţie lucrări pentru :

- criptă : 30.000 lei/buc./nivel

- lucrare suprafaţă : 35.000 lei/buc.

- montat grilaj : 10.000 lei/buc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5

 

 

 

 

 

TAXE LOCALE PRACTICATE DE SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI SI SERVICIUL URBANISM

 

 

 

 

1. Copii după fişe de punere în posesie :

15.000 lei

2. Copii de pe planul cadastral cu încadrare în zonă

32.000 lei

3. Remăsurători teren sau măsurători la cerere :

- până la 100 mp. : 25.000 lei

- peste 100 mp.până la 1.000 mp. : 70.000 lei

- peste 1.000 mp.până la 5.000 mp. : un spor de 30 lei/mp., dar care să nu depăşească suma de 150.000 lei

- peste 5.000 mp. : un spor de 40 lei/mp., dar care să nu depăşească suma de 200.000 lei

4. Eliberare plan urbanistic zonal, P.U.G. :

100.000 lei

5. Eliberare plan situaţie la scara 1/1000 sau 1/2000 tip A4 : 50.000 lei

6. Formular cerere pentru certificat de urbanism : 5.000 lei

7. Formular cerere pentru autorizaţie de construcţie : 10.000 lei

8. Atribuire număr stradal : 10.000 lei

9. Copii după documente existente (autorizaţii, certificate) : 30.000 lei

10. Copii după proiecte din autorizaţiile existente : 50.000 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

Anexa nr.6

 

 

 

 

1. Taxe pentru cereri tip imprimate de Primăria Municipiului Iaşi pe maşina proprie RISOGRRAPH GR 3750 (funcţie de format şi de numărul de treceri)

- format A3 - cu 1 trecere - cerneală neagră                  2.000 lei/buc.

- format A3 - cu 2 treceri  - cerneală neagră                  4.000 lei/buc.

- format A3 - cu 3 treceri  - cerneală neagră                  5.000 lei/buc.

- format A3 - cu 1 trecere - cerneală color                    2.500 lei/buc.

- format A3 - cu 2 treceri - cerneală color                     4.500 lei/buc.

- format A3 - cu 3 treceri - cerneală color                     5.500 lei/buc.

- format A4 - cu 1 trecere - cerneală neagră                  1.000 lei/buc.

- format A4 - cu 2 treceri - cerneală neagră                   2.000 lei/buc.

- format A4 - cu 3 treceri - cerneală neagră                   2.500 lei/buc.

- format A4 - cu 1 trecere - cerneală color                    1.500 lei/buc.

- format A4 - cu 2 treceri - cerneală color                     2.500 lei/buc.

- format A4 - cu 3 treceri - cerneală color                     3.000 lei/buc.

- format A5 - cu 1 trecere - cerneală neagră                  500 lei/buc.

- format A5 - cu 2 treceri - cerneală neagră                   1.000 lei/buc.

- format A5 - cu 3 treceri - cerneală neagră                   1.500 lei/buc.

- format A5 - cu 1 trecere - cerneală color                    1.000 lei/buc.

- format A5 - cu 2 treceri - cerneală color                     1.500 lei/buc.

- format A5 - cu 3 treceri - cerneală color                     2.000 lei/buc.

 

2. Taxă pentru eliberarea de date din arhiva Primăriei Municipiului Iaşi:  30.000 lei pentru fiecare cerere

 

3. Taxă pentru copii după orice act din arhiva Primăriei Municipiului Iaşi:  10.000 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.7

 

 

Taxe speciale încasate la Direcţia Tehnică

 

 

 

 

I.   H.C.L.nr.98/1994 modificată prin H.C.L.nr.126/1995 şi 134/1996

            Art.4”Autovehiculele utilitare cu greutate mai mare de 1,5tone, pot circula pe arterele municipiului, menţionate la art.1 numai pe baza unei autorizaţii eliberate de primarul municipiului Iaşi şi după achitarea unei taxe de 400.000 lei/autovehicul/lună”.

            Art.6 “Autovehiculele utilitare cu greutate maximă autorizată mai mare de 2,4tone pot circula pe arterele municipiului Iaşi, care sunt cuprinse la art.5 numai pe bază de autorizaţie eliberate de primarul municipiului Iaşi şi după achitarea unei taxe de 600.000 lei/autovehicul/lună, taxă ce va fi plătită de proprietarul autovehiculului”.

            Art7 “Autovehiculele speciale agabaritice se pot deplasa în municipiul Iaşi, numai pe bază de autorizaţie eliberată de primarul municipiului Iaşi, în care se va indica traseul acestora şi achitarea unei taxe de 1.200.000 lei/transport, la care se adaugă cheltuielile datorate degradării sistemului rutier de pe traseul dat.

            În vederea obţinerii autorizaţiei, vor fi solicitate avizele de la Poliţia municipiului Iaşi - birou circulaţie şi după caz de la R.A.T.C., F.T.D.E.E., ROMTELECOM, Direcţia Regională C.F.Iaşi.

            Art.18 “Pentru fiecare autovehicul autorizat în vedera transportului de persoane, proprietarul va plăti o taxă lunară diferenţiată în funcţie de capacitatea (nr.locuri) autovehiculului, după cum urmează:

-   până la 4 persoane               12.500 lei

-   până la 10 persoane             25.000 lei

-   peste 10 persoane                50.000 lei

            Se exceptează de la plata taxelor stabilite de prezenta hotărâre, autovehiculele aparţinând Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Desfăşurarea activităţii fără deţinerea autorizaţiei conform alineatului precedent constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 100.000 lei.

II.         H.C.L.nr.130/24 iulie 1995

            Art.1 alin.2

            “Deţinătorii de terenuri în zonele sus menţionate pot executa lucrări de construcţii în urma obţinerii avizului de veersanţi de la Primăria Municipiului Iaşi. Eliberarea acestui aviz se face în urma achitării de către proprietarul terenului a taxei de 25.000 lei”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.8

 

TAXE SPECIALE PRACTICATE DE D.A.F.I.S. ÎN RELAŢIILE CU AGENŢII ECONOMICI ŞI PERSOANE FIZICE

 

Nr.

crt.

Denumirea prestărilor

     Valoare

1.

Set formulare pentru cumpărare apartament

8.015

2.

Contestaţie la preţul de vânzare a apartamentului cu refacerea integrală a contractului pentru apartamente cu o cameră

46.100

3.

Contestaţie la preţul de vânzare a apartamentului cu refacerea integrală a contractului pentru apartamente cu 2 camere

49.350

4.

Contestaţie la preţul de vânzare a apartamentului cu refacerea integrală a contractului pentru apartamente cu 3 camere

54.250

5

Contestaţie la preţul de vânzare a apartamentului cu refacerea integrală a contractului pentru apartamente cu 4 camere

57.700

6.

Contestaţie la preţul de vânzare cumpărare a apartamentului după preluarea contractului semnat cu act adiţional pentru apartamente cu o cameră

37.100

7.

Contestaţie la preţul de vânzare cumpărare a apartamentului după preluarea contractului semnat cu act adiţional pentru apartamente cu 2 camere

40.500

8.

Contestaţie la preţul de vânzare cumpărare a apartamentului după preluarea contractului semnat cu act adiţional pentru apartamente cu 3 camere

43.700

9.

Contestaţie la preţul de vânzare cumpărare a apartamentului după preluarea contractului semnat cu act adiţional pentru apartamente cu 4 camere

47.100

10.

Eliberare contract vânzare cumpărare apartament la domiciliul cumpărătorului

26.335

11.

Refacere contract vânzare cumpărare apartament la preţ deviz în cazul renunţării la unele lucrări din documentaţie

35.280

12.

Refacere contract vânzare cumpărare apartament pentru plata integrală după ce a fost elaborat în varianta cu plata în rate

19.600

13.

Eliberare extras din decizie atribuire teren la locuinţe vândute înainte de 1985

18.000

14.

Renunţare la cumpărare după perfectarea formelor de vânzare cumpărare

21.000

15.

Eliberare aviz principiu pentru lucrările de construcţii, instalaţii, modificări în apartamente şi spaţii cu altă destinaţie şi alte avize

44.200

16.

Eliberare contracte şi copii după contractul de închiriere al locuinţei din fondurile statului

24.850

17.

Întocmire documentaţie pentru schimb de locuinţe din fondul statului (pentru fiecare solicitant)

28.900

18.

Întocmire documentaţie pentru extindere spaţiu

35.700

19.

Întocmire act diţional la contractul de vânzare cumpărare când se solicită depunerea anticipată a unor sume de bani

25.534

20.

Încmire act adiţional la contractul de vânzare cumpărare când se solicită plata integrală

25.534

21.

Eliberare adeverinţe când se solicită soldul ratelor achitate la contractul de vânzare cumpărare

11.450

22.

Eliberare copii după procesul verbal de recepţie imobile

42.365

23.

Lucrări xerox (lei/pagină)

802

24.

Eliberarea unei copii după chitanţa de plată pierdută

8015

25.

Întocmire şi eliberare contract de vânzare cumpărare în regim de urgenţă

63.000

26.

Eliberare duplicat după contractul de vânzare cumpărare

47.250

27.

Verificare dosar înscriere pentru solicitare subvenţii pentru construcţia de locuinţe în conformitate cu O.G.19/94

 

7.443

28.

Eliberare relaţii privind locuinţele situate în imobilele vechi

32.750

29.

Urmărire debitori rate

21.000

30.

Tarif pentru eliberare acord de revânzare la contractele de vânzare cumpărare la preţ de deviz şi clauză

21.256

31.

Tarif urgenţe la eliberare contracte imobiliare

15.750

32.

Întocmire contracte de închiriere şi de asociere pentru spaţiile cu altă destinaţie

41.160

33.

Eliberare act adiţional la contractul de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie, când se solicită modificarea acestuia

38.100

34.

Documentaţie ce se pune la dispoziţia ofertanţilor pentru închirierea prin licitaţie spaţii cu altă destinaţei

48.300

35.

Eliberare copii contract de închiriere sau asociere

31.150

36.

Eliberare duplicat după contractul de vânzare cumpărare în regim de urgenţă (2zile)

70.000

37.

Eliberare adeverinţă pentru terminarea achitării ratelor lunare în regim de urgenţă (2 zile)

49.000

38.

Eliberare contracte Decret Lege 61/1990 în regim de urgenţă (7 zile)

147.000

39.

Taxă descurajare la primirea repartiţiei în conformitate cu O.G.19/1994

100.000

40.

Furnizare date tehnice pentru constituirea asociaţiilor de proprietari

70.000

41.

Eliberare copie documente (planşă din cartea tehnică)

38.000

42.

Predarea C.T.la asociaţiile de proprietari

100.000/bloc

 

 

 

 

 

43. - Schiţe pentru apartamentele cumpărate din fondul de stat cu măsurare în teren la 30% din apartamente

 

Nr.

crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Schiţa apartament cu o cameră

35.888

2.

Schiţa apartament cu 2 camere

40.675

3.

Schiţa apartament cu 3 camere

45.460

4.

Schiţa apartament cu 4 camere

26.250

5.

Schiţa apartament cu 5 camere

28.750

 

 

 

44. - Schiţe pentru apartamente cumpărate din fondul altor întreprinderi conform Legii 85/1992 cu măsurarea fiecărui apartament în parte

 

Nr. crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Schiţă apartament cu o cameră

102.880

2.

Schiţă apartament cu 2 camere

112.450

3.

Schiţă apartament cu 3 camere

119.625

4.

Schiţă apartament cu 4 camere

124.410

5.

Schiţă apartament cu 5 camere

126.800

 

 

 

45. - Documentaţii pentru înstrăinări apartamente, terenuri, schimb între proprietari (partea scrisă şi schiţe în 6 exemplare)

 

Nr. crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Pentru apartamente cu o cameră

107.660

2.

Pentru apartamente cu 2 camere

112.450

3.

Pentru apartamente cu 3 camere

117.230

4.

Pentru apartamente cu 4 camere

145.988

5.

Pentru apartemente cu 5 camere

122.020

 

46. - Relevee pentru spaţii cu altă destinaţie

 

Nr. crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Suprafeţe între 0 - 50 mp.

119.625

2.

Suprafeţe între 50 - 100 mp.

133.980

3.

Suprafeţe între 100 - 200 mp.

148.335

4.

Suprafeţe penste 200 mp.

193.790

 

47. - Documentaţie pentru înstrăinarea imobilelor

 

Nr.

crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Pentru imobile cu o cameră

114.840

2.

Pentru imobile cu 2 camere

119.625

3.

Pentru imobile cu 3 camere

124.410

4.

Pentru imobile cu 4 camere

129.200

5.

Pentru imobile cu 5 camere

133.980

 

 

48. - Planuri pentru construcţii în domeniul rural

 

Nr.

crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Întocmire proiecte pentru construcţii case în domenil rural

- partea scrisă-

217.720

 

 

 

49. - Dosar complet pentru obţinerea aviz P.S.I/

 

Nr.

crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Documentaţii pentru obţinere aviz P.S.I.

- partea scrisă -

265.570

 

 

 

50. - Întocmire dosar pentru eliberarea autorizaţiei SANEPID

 

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Valoare

1.

Dosar autorizaţii SANEPID

- partea scrisă -

136.375

 

 

 

51. - Întocmire schiţă şi dosar pentru cumpărare apartamente în case naţionalizate conform Legii nr.112/1995 cu măsurare la fiecare apartament

 

Nr. crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Schiţă şi dosar apartament cu o încăpere

114.840

2.

Schiţă şi dosar apartament cu 2 încăperi

124.410

3.

Schiţă şi dosar apartament cu 3 încăperi

133.980

4.

Schiţă şi dosar apartament cu 4 încăperi

143.555

5.

Schiţă şi dosar apartament cu 5 încăperi

153.120

6.

Schiţă şi dosar apartament cu 6 încăperi

162.690

7.

Schiţă şi dosar apartament cu 7 încăperi

172.260

8.

Schiţă şi dosar apartament cu 8 încăperi

181.830

9.

Schiţă şi dosar apartament cu 9 încăperi

191.400

10.

Schiţă şi dosar apartament cu 10 încăperi

200.970

 

 

52. - Întocmire documentaţie pentru obţinere autorizaţie de funcţionare firmă luminoasă la magazin (în municipiul Iaşi)

 

Nr.

crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Întocmire documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a unei firme luminoase la magazin (în municipiul Iaşi)

217.720

 

 

 

53. - Documentaţie pentru obţinerea documentaţiei de mediu

 

Nr. crt.

Denumirea prestărilor

Valoare

1.

Documentaţie pentru obţinere autorizaţiei de mediu

- partea scrisă-

 

133980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.9

 

 

 

 

TAXE LOCALE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE

 

 

 

 

 

1. Spaţii comerciale (portic, chioşcuri, tonete, etc.)

24.000 lei/mp./lună

- reducere 30% pentru taxele ce depăşesc valoarea dar nu mai puţin de 24.000 lei mp.

2. Căi de acces :

10.000 lei/mp./lună - valoare minimă

3. Parcări acoperite şi garaje

35.500 lei/lună - valoare minimă

- taxele ce depăşesc valoarea minimă de 35.500 lei/lună rămân nemodificate

4. Parcări neacoperite

17.750 lei/lună valoare fixă

5. Taxă de salubritate pentru tonete :

9.200 lei/lună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                Anexa nr.10

 

 

 

 

 

 

TAXE PENTRU AVIZE PROTECTIE CIVILA AUTORIZATII CONSTRUCTII

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1000 lei/mp suprafaţă construcţie desfăşurată

-   500 lei/mp. suprafaţă adăpost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                        Anexa nr.11

 

 

 

 

TAXE PENTRU AUTORIZATII DE FUNCTIONARE

 

 

 

 

 

                                                                   

1. 35.000 lei