Hotărârea nr. 208/1997

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public

 

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Avînd în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul Strategii de Dezvoltare-Organizare din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, privind înfiinţarea Direcţiei de administrare a Domeniului public din municipiul Iaşi;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, a Ordonanţei nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, a Ordonanţei Guvernului nr.69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local şi a Legii nr.135/1994 pentru aprobarea Ordonanţei nr.69/1994, privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local, a Ordonanţei nr.30/1997 de transformare a regiilor autonome în societăţi comerciale;

            În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art. Cu data de 1ianuarie 1998, se înfiinţează Direcţia de administrare a domeniului public, prin preluarea activului şi pasivului de la R.A.Citadin Iaşi, unitate fără personalitate juridică,  cu autofinanţare şi având organigrama anexă, ce face parte din prezenta hotărâre.

            Direcţia de administrare a domeniului public se subordonează direct Primarului municipiului Iaşi şi va prezenta trimestrial bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară, Direcţiei economice a Primăriei Iaşi.

            Art.2 Personalul tehnico-administrativ va fi transferat de la R.A.Citadin şi va fi salarizat conform statului de funcţiuni anexat, în conformitate cu Legea nr.14/1990, pe bază de contract colectiv de muncă, prin negociere fiind un sector de activitate productiv.

            Art.3 Direcţia de administrare a domeniului public va avea ca obiect de activitate următoarele:

-   Construcţii, reparaţii şi întreţinere străzi;

-   Semnalizare rutieră;

-   Prestări în construcţii şi reparaţii în construcţii;

-   Construcţii montaj, investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare şi de folosinţă generală;

 

-   Lucrări de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement;

-   Producerea de material dendrofloricol în sere şi pepiniere;

-   Lucrări de întreţinere poduri;

-   Consolidări de versanţi alunecători;

-   Dezăpeziri, combatere polei;

-   Măturatul căilor publice (salubritate stradală);

-   Ridicat, transportat, depozitat şi neutralizat deşeuri solide urbane (salubrizare menajeră);

-   Întreţinere mobilier urban;

-   Afişaj;

-   WC-uri publice;

-   Combatere câini vagabonzi (ecarisaj);

-   Întreţinerea monumentelor şi fântânilor publice;

-   Întreţinere şi reparaţii în parcări publice, pieţe agroalimentare, spaţii de locuit şi spaţii cu altă destinaţie;

-   Alte lucrări de gospodărie comunală şi deservire privind activitatea în construcţii;

-   Confecţii metalice, structuri şi tâmplărie metalică şi lucrări de tâmplărie din lemn;

-   Activitate de confecţionare de flori artificiale;

-   Activităţi auxiliare şi de deservire:coloană auto şi utilaje, atelier de întreţinere şi reparaţii, baze de producţie pentru preparare mixturi asfaltice, betoane, mortare, prefabricate;

-   Extracţia şi comercializarea produselor balastiere;

-   Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

-   Activităţi de comerţ prin magazine proprii;

-   Întreţinerea stadionului “Emil Alexandrescu”;

-   Activităţi de coşerit.

Execuţia lucrărilor se va face în baza documentaţiilor şi comenzilor date de către Direcţia tehnică din Primărie (în limita creditelor bugetare aprobate şi din alte surse financiare proprii).

            Direcţia tehnică va urmări, va recepţiona şi va deconta lucrările.

            Direcţia de administrare a domeniului public va avea cont deschis la Trezoreria Iaşi, va executa lucrări de evidenţă primară, evidenţă contabilă, bilanţ şi evidenţă statistică, care vor fi depuse în termenele stabilite la Administraţia financiară şi Primăria Iaşi.

            Art.4 Direcţia de administrare a domeniului public va stabili şi va prezenta spre aprobare Consiliului Local lista mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ce vor fi preluate de la R.A.Citadin, aferente activităţilor pe care le va desfăşura, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.

            Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1 ianuarie 1998.

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR,

            Robert Vîrgă                                                  Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

Nr.208

din 12 decembrie 1997