Hotărârea nr. 206/1997

H O T Ă R Â R E privind privatizarea S.C. Comtex S.A. Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind privatizarea S.C. Comtex S.A. Iaşi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere că S.C.Comtex S.A. este societate pe acţiuni în care acţionar este statul în proporţie de 34%, este o societate de interes local;

Având în vedere adresa Fondului Proprietăţii de Stat nr. 1/7050/4.12.1997;

            În conformitate cu art.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.59/27.09.1997 - privind destinaţia sumelor încasate de F.P.S. în cadrul procesului de privatizare a unităţilor comerciale la care statul este acţionar;

            În conformitate cu art.28 din Legea 69/1991 - lege privind administraţia publică locală;

 

            H o t ă r ă ş t e :

 

Art.1. Aprobă propunerea F.P.S. - privind privatizarea S.C.COMTEX S.A. prin vânzarea acţiunilor deţinute de F.P.S. în numele statului prin licitaţii deschise speciale pe piaţa RASDAQ.

            Din sumele obţinute în urma vânzării acţiunilor, 40% se face venit la Consiliul local .

            Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată F.P.S. şi COMTEX S.A. pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            S E C R E T A R,

        Robert Vîrgă                                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Nr.206

din 12 decembrie 1997