Hotărârea nr. 205/1997

H O T Ă R Â R E privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.89/12.06.1995

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.89/12.06.1995

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere necesitatea protejării patrimoniului construit, a cadrului urban existent,

            Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General,

            Având în prevederile Legii privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, nr.50/1991 în redactarea apărută în Monitorul Oficial al României - Partea I nr.3 din 13 ianuarie 1997 - art.1; 2; 3; 23 şi 25 ( şi altele),

            Având în vedere Legea administraţiei publice locale nr.69/1991 republicată,      

            In temeiul art.III din Legea nr.125/1996, art.3, pct.”e” şi art. „g”, art.28, alin.1 şi 5;

            Având în vedere referatul Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Iaşi, prin care se solicită reglementarea situaţiei proprietarilor de construcţii provizorii care ocupă în mod abuziv suprafeţe de teren din domeniul public,

            In temeiul Legii administraţiei publice locale nr.69/1991 cu toate modificările aduse, art.28 al.1,

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Incepând cu data aprobării prezentei hotărâri, contractul de închiriere se va încheia pentru suprafaţa de teren prevăzută în autorizaţia de construcţie.

            Art.2 S.A.U. din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi va nominaliza şi va da publicităţii până la data de 15.02.1998, zonele din municipiul Iaşi ocupate de construcţii provizorii, pentru care se vor întocmi documentaţii urbanistice ( P.U.D. sau P.U.Z., funcţie de amplasament) în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General, până la data de 30.06.1998 asigurându-se din bugetul pe 1998, resursele necesare întocmirii acestor studii.

            Art.3 Deţinătorii de spaţii comerciale provizorii, din zonele pentru care s-au întocmit documentaţii de urbanism, se vor supune prevederilor acestora în temei de 180 zile de la data avizării.

Cei care nu se vor supune în termen prevederilor din documentaţiile de urbanism, va fi somaţi şi demolaţi în termen de 30 zile.

            Art.4 In cazul în care suprafaţa stabilită prin documentaţiile de urbanism va fi mai mică decât cea ocupată în prezent de construcţiile provizorii, se va recurge la licitarea lor.

Suprafeţe rezultate din documentaţiile urbanistice a fi ocupate de construcţii se vor concesiona pe bază de licitaţie pe o perioadă de 10 ani.

Deţinătorii de spaţii provizorii, în zona stabilită prin documentaţia de urbanism, au drept de preempţiune.

            Art.5 Toate construcţiile provizorii de pe raza municipiului Iaşi, amplasate pe domeniu public şi care nu au la bază o documentaţie de urbanism aprobată, vor fi desfiinţate până la data de 31.12.1998, indiferent de forma de proprietate a terenului.

            Art 6 Proprietarilor de construcţii provizorii existente care ocupă în prezent suprafeţe de teren din domeniul public mai mari decât cele prevăzute în autorizaţia de construcţie vor fi sancţionaţi conform Legii nr.50/1991, art.23 şi li se va anula contractul de închiriere, urmând a se supune prevederi articolelor 1 şi 3 din prezenta hotărâre.

            Art.7 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.89/1995.

            Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Tehnică, S.A.U., Direcţia Economică şi Direcţia de Control.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                             SECRETAR,

    Carmen Vericeanu                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.205

din 8 decembrie 1997