Hotărârea nr. 204/1997

HOTĂRÂRE privind organizarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a situaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unei comisii speciale de analiză şi verificare a situaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul Direcţiei pentru Administrarea Fondului Imobiliar de Stat pentru perioada 1.02. - 31.07.1997 ca răspuns la interpelarea domnului consilier Ştefan Damian;

            Având în vedere prevederile art.36 alin.6 - 1 din Legea nr.69/1991, modificată şi completată, lege privind administraţie publică locală;

            Având în vedere propunerea iniţiatorilor prezentului proiect de hotărăre, respectiv consilier ing. Aurel Crudu, consilier av. Ştefan Damian, consilier Ing. Liviu Buruiană;

În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea 69/1991, lege privind administraţia publică locală;

 

Hotărăşte:

 

            Art. 1. Se aprobă comisia de analiză şi verificare a situaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, care va fi compusă din:

1. Av. Ştefan Damian

2. Ec. Iosefina Moroşan

3. Ing. Liviu Buruiană

4. Ing. Aurel Crudu

5. Prof. Univ. dr. Vasile Munteanu

6. Ing. Gheorghe Nichita

7. Ec. Alexandru Antoniţă

8. Ing. Constantin Asandi

9. Dan Mugurel Cârlan

10. Ing. Antimir Daşu

11. Ing.Toma Virgil

Comisia va stabili un preşedinte şi un secretar.

            Art. 2. Comisia de analiză şi verificare îşi va desfăşura activitatea pe o durată de două luni, aceasta putînd fi mărită în caz de necesitate.

            Art. 3. După terminarea lucrărilor, comisia va prezenta Consiliului Local următoarele documente:

a. Raportul privind constatările făcute;

 

b. Proiectul de hotărăre privind măsurile ce se impun, rezultate din raportul de la pct.a.

            Art. 4. DAFIS va pune la dispoziţia comisiei toate evidenţele şi datele de care au nevoie.

            Art. 5. Primăria Municipiului Iaşi, prin Serviciile de specialitate, va asigura desfăşurarea în cele mai bune condiţii activitatea comisiei.

            Art. 6. Prezenta hotărăre intră în vigoare de la data publicării.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 SECRETAR,

      Carmen Vericeanu                                   cons. jr. Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.204

din 8 decembrie 1997