Hotărârea nr. 203/1997

HOTĂRÂRE privind asigurarea unui mijloc de transport pentru activităţile în teren a comisiilor Consiliului Local

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea unui mijloc de transport pentru activităţile în teren a comisiilor

Consiliului Local

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere prevederile art.25 alin.5 din Legea nr.69/1991, privind

administraţia publică locală,  modificată ulterior;

            Având în vedere propunerea iniţiatorilor prezentului proiect de hotărâre, respectiv cons.av.Ştefan Damian, cons.ing.Aurel Crudu şi cons.ing.Liviu Buruiană;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Primăria Municipiului Iaşi va asigura un mijloc de transport comisiilor de specialitate ale consiliului local ori de câte ori este nevoie pentru activităţile ce necesită deplasări în teren.

            Art.2 În vederea obţinerii mijlocului de transport, comisiile vor prezenta, cu 1 zi înainte, primarului sau viceprimarului, o cerere semnată de preşedinte şi de secretar, în care se va preciza tipul mijlocului de transport necesar (microbuz sau autoturism), scopul deplasării, precum şi ora şi durata pentru care se face solicitarea.

            Art.3 Foaia de parcurs a mijlocului de transport folosit va fi confirmată de către preşedintele (sau secretarul) comisiei.

            Art.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării de către consiliu.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

       Carmen Vericeanu                                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

Nr.203

din 8 decembrie 1997