Hotărârea nr. 201/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Refacere Ateneu Tătăraşi" municipiul Iaşi judeţul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

“Refacere Ateneu Tătăraşi”, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr.72/1997;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţiiRefacere Ateneu Tătăraşi”, municipiul Iaşi, cuprinşi în anexa la prezenta hotărâre.

            Art.2 Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie conform listelor de investiţii aprobată potrivit legii.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi cu excepţia anexei, prin grija Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  S E C R E T A R,

      Petru Scripcariu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.201

din 24 noiembrie 1997