Hotărârea nr. 200/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea eşalonării plăţilor reprezentând penalităţi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea eşalonării plăţilor reprezentând penalităţi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că în baza Hotărârii Consiliului Local nr.11/27.01.1997, fondul locativ de stat a trecut în proprietatea Consiliului Local Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.9/27.01.1997, prin care s-a aprobat indexarea tarifelor la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, stabilite în baza Deciziei nr.82/1995 pentru anul 1996, cu 57% pentru anul 1997;

            Având în vedere Hotărârea nr.69/31.03.1997 prin care s-a aprobat indexarea tarifelor - chirii - prevăzute de Hotărârea  nr.9/27.01.1997, cu 85 % începând cu 01.04.1997;

            Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 79950/14.11.1997 al D.A.F.I.S. prin care se propune eşalonarea debitelor de plată la T.V.A.şi penalităţi a agenţilor economici pentru care nu s-au încheiat contracte de închiriere pe anul în curs, până la sfarşitul lunii august 1997, motivat de atacarea în Contenciosul administrativ a Hotărârii nr.69/31.03.1997 şi recalculării penalităţilor de întârziere de la 0,5% la 1%, precum şi faptul că abia în cursul lunii octombrie 1997, după intervenţiile efectuate la D.G.F.P. s-a reglementat şi aplicarea taxei pe valoare adăugată la această categorie de activităţi, situaţie ce a condus la formarea unor debite însemnate la T.V.A. şi penalităţi;

            În temeiul art.20. lit.”f” şi art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.22/1997 şi ale Legii nr.27/1994 privind taxele şi impozitele locale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.61/1997;

 

            H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1. Se aprobă eşalonarea plăţii penalităţilor pe anul 1997 pentru agenţii economici care ocupă în prezent spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă şi pentru care există încheiate contracte de închiriere şi asociere.

            Art.2. Eşalonarea plăţii se va face în maximum 4 tranşe lunare, până cel târziu luna mai 1998.

            Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa D.A.F.I.S. - Serviciul administrativ spaţii cu ală destinaţie decât locuinţă.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

       Petru Scripcariu                                                  cons.jr. Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.200

dom 24 noiembrie 1997