Hotărârea nr. 2/1997

H O T Ă R Â R E privind afilierea şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la Federaţia Mondială a Oraşelor Unite - Oraşe Infrăţite

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                         

 

 

H O T Ă R Â R E

privind afilierea şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la Federaţia Mondială a Oraşelor Unite - Oraşe Infrăţite

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere adresa Federaţiei Mondiale a Oraşelor Unite - Oraşe Infrăţite,

          In conformitate cu dispoziţiile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1 Se aprobă afilierea municipiului Iaşi la Federaţia Mondială a Oraşelor Unite - Oraşe Infrăţite.

          Art.2 Se aprobă plata cotizaţiei datorată de municipiul Iaşi,  către Federaţia Mondială a Oraşelor Unite - Oraşe Infrăţite în valoare de 1.241.096 lei -  pentru anul 1997.

          Art.3 Plata se va face din contul extrabugetar nr.5004024541580 deschis la Trezoreria Iaşi.         

          Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului buget - contabilitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            S E C R E T A R,

        dr.George Costin                                  cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.2

din 13 ianuarie 1997