Hotărârea nr. 199/1997

H O T Ă R Â R E privind finalizarea lucrărilor la unele spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul imobiliar de stat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind finalizarea lucrărilor la unele spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul imobiliar de stat

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea de spaţii comerciale în zonă;

            Având în vedere amplasamentul din zonă şi executarea infrastructurii;

            Considerând referatul nr.79570 din 06.11.1997 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat - Birou Proiectare;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată prin Ordonanţa Guvernului României nr.22/1996;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           

            Art.1 Se aprobă ca fondurile atrase la bugetul local, din sumele reprezentând servicii de administrare a fondului imobiliar de stat, precum şi alte taxe, să fie folosite pentru cumpărarea a 10 spaţii de locuit şi pentru finalizarea lucrărilor la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din imobilele în curs de construcţie de pe raza municipiului Iaşi.

            Art.2 Se aprobă continuarea lucrărilor la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din imobilele în curs de construcţie de pe raza municipiului Iaşi.

            Art.3 Finalizarea lucrărilor poate fi executată de constructorii iniţiali ai obiectivelor.

            Art.4 Urmărirea executării lucrărilor, recepţionarea şi administrarea obiectivelor vor fi îndeplinite de către Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat şi Direcţia Tehnică, prin compartimentele abilitate.

            Art.5 Se aprobă amenajarea complexului comercial “EUROMARKET ANASTASIE PANU” pe amplasamentul conform planului de situaţie, anexa 1- parte integrantă din hotărâre cât şi alocarea unor sume pentru cumpărarea de locuinţe de intervenţie.

            Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă spre îndeplinire Direcţiei Tehnice - Serviciul Investiţii şi Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat - Serviciul Administrare Spaţii Comerciale.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          S E C R E T A R,

      Petru Scripcariu                                                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.199

din 24 noiembrie 1997