Hotărârea nr. 198/1997

HOTĂRĂRE privind includerea în Consiliile de administraţie şi Comisiile de licitaţie pentru unităţile şcolare preuniversitare unităţile sanitare şi de cultură de interes local a căte unui reprezentant al Primăriei şi căte unui consilier municipal

MUNICIPIUL IAŞI  

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRĂRE

privind includerea în Consiliile de administraţie şi Comisiile de licitaţie pentru unităţile şcolare preuniversitare, unităţile sanitare şi de cultură de interes local a căte unui reprezentant al Primăriei şi căte unui consilier municipal

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr. 61529 din7.11.1997 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere prevederile art. 20 lit. n din Legea 69/1991, modificată, privind administraţia publică locală;

            În conformitate cu prevederile art. 28 din Legea 69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă includerea în Consiliile de administraţie şi Comisiile de licitaţie pentru unităţile şcolare preuniversitare, unităţile sanitare şi de cultură de interes local a căte unui reprezentant al primăriei şi a căte unui consilier municipal conform anexelor 1 şi 2.

            Art. 2. Prezenta hotărăre va fi comunicată unităţilor interesate şi Direcţiei Economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      S E C R E T A R,

  Petru Scripcariu                                                  cons. jr. Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.198

din 24 noiembrie 1997