Hotărârea nr. 197/1997

H O T Ă R Â R E privind respingerea cererilor de eşalonare la plată a diferitelor societăţi comerciale instituţii asociaţii de locatari sau persoane fizice

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                                         

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

privind respingerea cererilor de eşalonare la plată a diferitelor societăţi comerciale, instituţii, asociaţii de locatari sau persoane fizice

 

                Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

                Având în vedere adresele Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al municipiului Iaşi, referitor la cererea de eşalonare la plata a diferitelor societăţi comerciale, instituţii, asociaţii de locatari sau persoane fizice;

                Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şi completarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, ale art.13 din H.G.nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996 ;

                Având în vedere principalele atribuţii ale consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală modificată şi completată în 1997;

                În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată în 1997 prin O.G.nr.22/1997:

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                Art.1 Se resping cererile de eşalonare la plată a diferitelor societăţi comerciale, instituţii, asociaţii de locatari sau persoane fizice

 

                Nr. crt.

Denumirea

Felul eşalonării

Suma

1.

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

taxă de timbru

4.759.310

2.

Asociaţia de locatari P.T. 7A-Bd. Alexandru cel Bun

taxă de timbru

3.868.082

3.

Motel Bucium S.R.L.

taxă de timbru notarială

95.185.000

4.

Mihai Eleonora

taxă de timbru

985.700

5.

Popa Aspazia

taxă de timbru

1.090.000

6.

Sauciuc Constantin

debite şi majorări de întîrziere

1.121.023

7.

Buzdugan N. Elena

debite şi majorări de întîrziere

6.190.074

8.

Burduja Vasile

taxă de timbru

2.973.556

9.

Skultety Maria Magdalena

taxă de timbru

6.683.358

 

                Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi .

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                      SECRETAR,

                    Petru Scripcariu                                                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.197

din 24 noiembrie 1997