Hotărârea nr. 196/1997

H O T Ă R Â R E privind plata orelor suplimentare peste programul normal de lucru a unor salariaţi ai Primăriei

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind plata orelor suplimentare peste programul normal de lucru a unor salariaţi ai Primăriei

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatele : Serviciului personal - salarizare; Serviciului de Stare Civilă şi Serviciului Administraţie Publică Locală;

            Având în vedere prevederile art.9 din H.G.nr.281/1993;

            În temeiul art.20 lit.d şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă plata unui număr de până la 360 de ore suplimentare în anul 1997, următorilor salariaţi:

            Moroşanu Anca            - referent

            Velicu Carla Mariana - referent

            Crin Monica                 - referent

            Handoca Dan               - inspector

            Olariu Panseluca           - referent

            Lămăşanu Daniela         - referent

            Sterea Nicoleta - stenodactilograf

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate pentru aducerea ei la îndeplinire.

                                                               

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

        Petru Scripcariu                                     Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.196

din 24 noiembrie 1997