Hotărârea nr. 194/1997

H O T Ă R Â R E privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local Municipal Iaşi R-1997 -secţiunea a IV a, art.22, art.23, art24;

Avînd în vedere prevederile art.28 din Legea 69/1991-lege privind administraţia publică locală locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Articol unic  Se aprobă înfiinţarea comisiilor de specialitate şi componenţa acestora conform anexei la prezenta hotărîre.

             

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            S E C R E T A R,

       Petru Scripcariu                                               cons. jr. Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.194

din 24 noiembrie 1997

 

 

ANEXA 1

 

 

 

I.Comisia de studii, prognoze economico-sociale,buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului

 

1. Nichita Gheorghe

2 .Antoniţă Alexandru

3 .Asandi Constantin

4. Toma Virgiliu

5. Moroşanu Iosefina

6. Vatră Romeo

7 .Cărlan Dan

 

 

II.Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

 

1. Carapanu George

2. Crudu Aurel

3. Daşu Antimir

4. Vericeanu Carmen

5. Toma Virgiliu

6. Ciobanu Romeo

7 .Mititiuc Mihai

 

 

III.Comisia de amenajarea teritoriului şi disciplină în construcţii.

 

1. Crudu Aurel

2. Daşu Antimir

3. Kaiserman Pincu

4. Buruiană Liviu

5 .Lungu Gheorghe

 

6. Popescu Laurenţiu

7. Asandi Constanti

 

IV.Comisia pentru servicii publice, comerţ şi promovarea iniţiativei private

 

1. Cărlan Dan

2. Cantemir Lorin

3. Antoniţă Alexandru

4. Ciobanu Romeo

5. Focşa Petru

6. Kaiserman Pincu

7. Hanganu Ştefan       

 

 

V.Comisia pentru activităţi ştiinţifice şi învăţămînt

 

1. Miron Radu

2. Lungu Gheorghe

3 .Munteanu Vasile

4 .Mititiuc Mihai

5. Costin George

6. Cantemir Lorin

7.  Antoniţă Alexandru

 

VI.Comisia pentru activităţi culturale şi a cultelor

 

1. Condurache Valeriu

2 .Brezuleanu Dan

3. Vericeanu Carmen

4. Brumaru Emil

5. Miron Radu

6. Vatră Romeo

7. Kaiserman Pincu

 

VII.Comisia pentru sănătate, protecţie şi integrare socială

 

1. Scripcariu Petru

2. Olteanu Romeo

3. Costin George

4. Popescu Laurenţiu

5. Burlui Vasile

6. Vericeanu Carmen

7. Lungu Gheorghe

 

VIII.Comisia pentru problemele tineretului, sport,turism,şi agrement

 

1. Vîrgă Robert

2. Focşa Petru

3. Vatră Romeo

4. Munteanu Vasile

5. Olteanu Romeo

6. Nichita Gheorghe

7. Ciobanu Romeo

 

IX.Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a minorităţilor

 

1. Damian Ştefan

2 .Moroşanu Iosefina

3 .Buruiană Liviu

4 .Munteanu Vasile

5 .Crudu Aurel

6. Vărgă Robert

7. Brezuleanu Dan

 

X.Comisia pentru relaţii cu străinătatea privind administraţia publică locală şi colaborarea cu romănii din afara graniţelor ţării

 

1 .Damian Ştefan

2 .Moroşan Iosefina

3. Mititiuc Mihai

4 .Buruiană Liviu

5. Asandi Constantin

6. Hanganu Ştefan

7. Valeriu Condurache