Hotărârea nr. 193/1997

H O T Ă R Â R E privind înfiinţarea "Asociaţiei Consiliilor Locale ale Municipiilor din Romania"

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind înfiinţarea “Asociaţiei Consiliilor Locale ale Municipiilor din Romania

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnului consilier ing. Buruiană Liviu şi coautori cons. av. Damian Ştefan şi cons. ing. Crudu Aurel;

            Având în vedere prevederile art. 54 din Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Iaşi din 1997;

            În temeiul art. 28 aliniatul 5 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă ca din iniţiativa Consiliului Local al Municipiului Iaşi să se înfiinţeze “Asociaţia Consiliilor Locale ale Municipiilor din România”, cu sediul în Iaşi , str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 45.

            Art. 2 “Asociaţia Consiliilor Locale ale Municipiilor din România” va fi o asociaţie non-profit care va avea ca scop îmbunătăţirea activităţii Consiliilor Locale din România, în principal în domeniile privind legislaţia şi organizarea.  

            Modul de funcţionare al “Asociaţiei” se va stabili printr-un regulament de organizare şi funcţionare.

            Art. 3 Se vor considera ca membri fondatori ai “Asociaţiei Consiliilor Locale ale Municipiilor din România” Consiliile Locale care, contactate până la depunerea la tribunal a cererii de înfiinţare îşi vor exprima dorinţa de a fi membri fondatori.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa consiliilor locale prin comunicări scrise.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          S E C R E T AR,

     Petru Scripcariu                                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.193

din 24 noiembrie 1997