Hotărârea nr. 190/1997

H O T Ă R Â R E privind utilizarea fondului de rezervă din anul 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind utilizarea fondului de rezervă din anul 1997

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.2013 din 7.11.1997, prin care Spitalul Clinic de Urgenţe Iaşi informează asupra prăbuşirii plafonului Secţiei de “Anestezie şi Terapie Intensivă”, eveniment, din fericire, fără urmări nefaste asupra bolnavilor;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr.1451 din 7.11.1997;

            Având în vedere prevederile art.55 alin.1 din Legea nr.72/1996 privind finanţele publice;

            Având în vedere prevederile art.30 alin.b din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat;

            In temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă utilizarea fondului de rezervă pe anul 1997 de 200 mil.lei, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la Spitalul Clinic de Urgenţe  -  Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Spitalului Clinic de Urgenţe Iaşi, pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   S E C R E T A R,

      Petru Scripcariu                                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.190

din 24 noiembrie 1997