Hotărârea nr. 19/1997

H O T Ă R Â R E privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.Rovian East S.R.L.Iaşi în vederea amplasării a două spaţii cu destinaţie comercială

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

 

H O T Ă R Â R E

privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu

S.C.Rovian East S.R.L.Iaşi, în vederea amplasării a două spaţii cu destinaţie comercială

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere adresa nr.38/1996 a S.C.ROVIAN EAST S.R.L., cu sediul în Iaşi, str.Anastasie Panu nr.19, privind amplasarea a două spaţii pentru producerea şi comercializarea delicateselor de patiserie numite “Doughnut”,

            Având în vedere dispoziţiile art.84 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, privind modul de administrare a domeniului public şi privat al Consiliului Local,

            Având în vedere avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, privind atât amplasamentele cât şi modul de administrare a acestora,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.Rovian East S.R.L.Iaşi, având ca obiect amplasarea a două spaţii comerciale în zona P-ţa Independenţei şi zona Podul Roş.

            Art.2 Profitul minim garantat pe mp.va fi conform Legii nr.27/1994,  de 33.000 lei/mp.

            Art.3 Contractul de colaborare va fi întocmit prin grija Primarului Municipiului Iaşi şi va fi supus spre aprobare Consiliului Local.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           S E C R E T A R,

   Valeriu Condurache                                               cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.19

din 27 ianuarie 1997