Hotărârea nr. 189/1997

H O T Ă R Â R E privind îmbunătăţirea salarizării personalului din Primăria Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind îmbunătăţirea salarizării personalului din Primăria Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22 din 26 mai 1997 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.69/1991;

            In temeiul art.20 lit.d şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă ca începând cu luna noiembrie 1997, pentru funcţionarii publici din Primăria Municipiului Iaşi, salariul de bază corespunzător indicelui de ierarhizare 1,0 să se majoreze la 934.000 lei lunar brut, salariu mediu pe economie.

            Art.2 Salariile de bază calculate în funcţie de coeficienţii de ierarhizare şi indemnizaţiile de conducere, vor fi indexate conform coeficienţilor de indexare stabilite de Guvernul României.

            Art.3 Indeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează serviciilor buget - contabilitate şi personal salarizare din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                                      S E C R E T A R,

         Petru Scripcariu                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.189

din 24 noiembrie 1997