Hotărârea nr. 188/1997

HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Poliţiei Municipiului Iaşi în administrarea Serviciului Român de Informaţii - Secţia Judeţeană de Informaţii Iaşi a terenului situat în str.Ghica Vodă în suprafaţă de 2194 mp.

MUNUICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Poliţiei Municipiului Iaşi în administrarea Serviciului Român de Informaţii - Secţia Judeţeană de Informaţii Iaşi, a terenului situat în str.Ghica Vodă în suprafaţă de 2194 mp.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea adresată Consiliului Local al Municipiului Iaşi, înregistrată sub nr.54114/03.X.1997, prin care Serviciul Român de Informaţii - Secţia Judeţeană Iaşi, solicită trecerea în administrare a terenului situat în Iaşi, - str.Ghica Vodă, teren aflat în prezent în administrarea Poliţiei Municipiului Iaşi;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 şi a art.84 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă trecerea din administrarea Poliţiei Municipiului Iaşi, în administrarea Serviciului Român de Informaţii - Secţia Judeţeană de Informaţii, a terenului situat în Iaşi - str.Ghica Vodă, indentificat conform planşei anexă şi în extrasul din evidenţa cadastrală aferentă municipiului Iaşi - ediţia 1990, parcela CAT 707, din tarlaua nr.21.

            Art.2 Se revocă Hotărârea nr.177 din 20 octombrie 1997.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Amanajarea Teritoriului şi Cadastru funciar, Direcţiei Juridice şi Serviciului Romăn de Informaţii.

 

 

 

                                                                                               

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           S E C R E T A R,

        Petru Scripcariu                                    cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.188

din 24 noiembrie 1997