Hotărârea nr. 187/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea studiului de prefezabilitate "Pasaj Centru Civic - Tătăraşi"

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL           

 

 

 

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de prefezabilitate  “Pasaj Centru Civic - Tătăraşi”

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele  măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă studiul de prefezabilitate pentru lucrarea de investiţiiPasaj Centru Civic - Tătăraşiîn vederea trecerii la etapa următoare de proiectare prin licitaţie a studiului de fezabilitate.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         S E C R E T A R,

     Romeo Olteanu                                  Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.187

din 31 octombrie 1997