Hotărârea nr. 186/1997

H O T Ă R Â R E ,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Centru Civic - Tătăraşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Centru Civic  - Tătăraşi

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

 

            Art.1 Se aprobă, în principiu,  Planul Urbanistic Zonal Centru Civic  - Tătăraşi.

            Art.2 Aprobarea întregii documentaţii se va face după obţinerea avizelor legale şi introducerea în documentaţie a obiecţiunilor formulate de beneficiar.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului de arhitectură şi urbanism pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           S E C R E T A R,

         Romeo Olteanu                                               Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.186

din 31 octombrie 1997