Hotărârea nr. 185/1997

H O T Ă R Â R E privind avizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind avizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1 Se avizează, în principiu, Planul Urbanistic General al Municipiului Iaşi realizat de S.C.”URBIS” SRL BUCURESTI.

            Art.2 Aprobarea întregii documentaţii şi a regulamentelor de urbanism pentru municipiul Iaşi, se va face după obţinerea tuturor avizelor legale, conform legii precum şi după consultarea prealabilă a populaţiei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului de Arhitectură şi Urbanism pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      S E C R E T A R,

       Romeo Olteanu                                                   Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.185

din 31 octombrie 1997