Hotărârea nr. 184/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea şi însuşirea regulamentelor şi a planului urbanistic zonal "Centru cartier Nicolina Sud"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea şi însuşirea regulamentelor şi a planului urbanistic zonal “Centru cartier Nicolina Sud”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

          Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor;

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Centru Cartier Nicolina Sud” cu regulamentele aferente.

          Art.2 Autorizaţia de construcţie va fi eliberată prin grija primarului municipiului Iaşi.

          Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului de arhitectură şi urbanism pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             S E C R E T A R,

          Virgiliu Toma                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

Nr.184

din 20 octombrie 1997