Hotărârea nr. 183/1997

H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.140/2.12.1996 privind modificarea cuantumului unor taxe locale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.140/2.12.1996 privind modificarea cuantumului unor taxe locale

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei de Administrare Patrimoniu,

            Având în vedere prevederile art.20 lit.f din Legea nr.69/1991,

            Având în vedere prevederile art.28 şi art.58 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Incepând cu data de 1 octombrie 1997, se stabilesc următoarele taxe ce vor fi percepute de la producătorii individuali sau persoane juridice :

a) comercializare animale :

- cîini de rasă                                        - 4.000 lei/buc.

- pisici de rasă                                      - 2.000 lei/buc.

- nutrii                                                  - 2.000 lei/buc.

- păsării exotice (colivie/zi)                    - 1.000 lei

- peşti exotici

                - acvariu gol/zi                      - 1.000 lei

                  - acvariu cu peşti/zi             - 2.000 lei

b) taxa pentru folosirea magaziilor

- de fiecare sac, ladă, găleată cu flori  - 1.000 lei/zi

- butoaie                                             - 1.000 lei /zi de fiecare 100 l., funcţie de capacitate

c) comercializare brazi                        - 3.000 lei/buc.

d) taxă staţionare cu mijloace hipo la conovăţ

                                                          -10.000 lei/zi/vehicol

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de administrare Patrimoniu - Serviciul Public de Administrare a Pieţelor.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

         Virgiliu Toma                                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.183

din 20 octombrie 1997