Hotărârea nr. 182/1997

H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 1980 mp teren situat în Iaşi str.Friederick Episcopiei Romano-Catolice Iaşi pentru construirea unui imobil destinat vieţii monahale şi pentru activităţi non-profit educativ-caritabile

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 1980 mp teren situat în Iaşi, str.Friederick, Episcopiei Romano-Catolice Iaşi, pentru construirea unui imobil destinat vieţii monahale şi pentru activităţi non-profit educativ-caritabile

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.43158/25.08.1997 a Episcopiei Romano-Catolice Iaşi, privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 2000 mp teren situat în Iaşi, str.Friederick;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar şi avizul favorabil al Comisiei de urbanism din 26.08.1997;

            Având în vedere prevederile art.20, 84 şi 86 din Legea nr.69/1991 şi art.12 lit.a din Legea nr.50/1991;

            În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită suprafaţa de 1980 mp teren situat în Iaşi, str.Friederick, Episcopiei Romano-Catolice Iaşi, în vederea realizării unui imobil destinat vieţii monahale şi pentru activităţi non-profit educativ-caritabile.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               SECRETAR,

         Virgiliu Toma                                                       Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                                                   

 

 

 

 

Nr.182

din 20 octombrie 1997