Hotărârea nr. 181/1997

H O T Ă R Â R E privind respingerea cererii de eşalonare la plata taxelor şi impozitelor restante datorate bugetului local de către societăţi comerciale sau persoane juridice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

 

H O T Ă R Â R E

privind respingerea cererii de eşalonare la plata taxelor şi impozitelor restante datorate bugetului local de către societăţi comerciale sau persoane juridice

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa D.G.F.P.C.F.S. a Judeţului Iaşi nr. 42864/26.08.1997, 45535/5.09.1997, 50936/24.09.1997, 26288/23.05.1997, 44655/2.09.1997, 34268/4.07.1997, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, referitor la cererea de eşalonare la plata taxelor şi impozitelor restante la bugetul local;

            Având în vedere dispoziţiile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr.24/1995 pentru modificarea şicompletarea art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, ale art.13 din H.G. nr.506/1994 şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996;

            Având în vedere bugetul de austeritate, cât şi faptul că aceste sume intră în bugetul local;

            În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată în 1997 prin O.G.nr.22/1997;

 

H o t ă r ă ş t e :

           

 

            Art.1 Se resping cererile de eşalonare la plata taxelor şi impozitelor restante la bugetul local, după cum urmează:

Nr.

crt.

Denumirea

Felul eşalonării

Suma

1.

Stoenescu Magdalena

cheltuieli de judecată

375.000 lei

 

2.

Rusu Elena

taxă de timbru

1.071.543 lei

3.

Borcan Costică

taxă de timbru

497.300 lei

4.

Ciobanu Dumitru

taxă de timbru

174.485 lei

5.

Rusu Elena

taxă de timbru

428.661lei

6.

S.C.MARCO SRL

taxă de timbru

1.588.184 lei

            Art.2 Prezenta hotărâre va fiadusă la cunoştinţă celor interesaţi prin grija secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

  

                                                                                                 

 

                                                                                               

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR

                     Virgiliu Toma                                           Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.181

din 20 octombrie 1997