Hotărârea nr. 180/1997

H O T Ă R Â R E privind editarea MONITORULUI OFICIAL şi a colecţiei de hotărâri în vigoare aprobate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind editarea MONITORULUI OFICIAL şi a colecţiei de hotărâri în vigoare aprobate de Consiliul Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere necesitatea de a veni în sprijinul funcţionarilor publici din cadrul primăriei, a consilierilor din cadrul comitetului municipal şi judeţean, şi în sprijinul altor organisme publice,

            Având în vedere Legea administraţiei publice locale nr.69/1991 - art.20 aliniatul 2, art.28 alin.1 şi alin.5,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Incepând cu intrarea în vigoare a prezentei, evidenţa Hotărârilor Consiliului Local se va ţine astfel :

1. Pentru anul în curs, hotărârile vor fi editate trimestrial în MONITORUL OFICIAL în ordinea cronologică în care au fost aprobate.

2. Hotărârile rămase în vigoare din anii anteriori, începând cu anul întîi al primei legislaturi, vor fi editate în colecţii ( aşa cum sunt editate şi legile ţării) în ordine cronologică, ţinând cont de numărul şi data la care au fost aprobate.

            Art.2 Hotărârile modificatoare, respectiv conţinutul acestora, va fi inclus în cuprinsul hotărârii iniţiale, editându-se redactarea unică, purtând numărul şi data hotărârii iniţiale.

            In redactarea unică, se va face precizarea că în cuprins au fost introduse modificările din Hotărârea Consiliului Local nr.____din______data respectivă.

            Art.3 Secretarul municipiului Iaşi, Direcţia economică şi Direcţia juridică, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        SECRETAR,

          Virgiliu Toma                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.180

din 20 octombrie 1997