Hotărârea nr. 18/1997

H O T Ă R Â R E privind colaborarea Consiliului Local Municipal Iaşi cu McDonald'S - România S.R.L. în vederea construirii unor restaurante

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                    

 

 

H O T Ă R Â R E

privind colaborarea Consiliului Local Municipal Iaşi cu McDonald’S - România S.R.L.

în vederea construirii unor restaurante

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

           Având în vedere oferta McDonald’S - România S.R.L. de a construi şi exploata 4 restaurante tip - McDonald’S - România - tip Drive Thru în colaborare cu Consiliul Local,

           In conformitate cu art.20 lit.v şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art.1 Se aprobă colaborarea cu McDonald’S - România S.R.L.în vederea construirii a 3 restaurante pe raza municipiului Iaşi.

           Art.2 Consiliul Local Municipal Iaşi vine în asociere cu 3 terenuri situate în zonele : Gara Centrală, str.N.Iorga (Bazar) şi zona Nicolina.

           Art.3 Contractul de colaborare va fi întocmit prin grija Primarului municipiului Iaşi şi va fi supus spre aprobare Consiliului Local Municipal Iaşi.

           Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     S E C R E T A R,

        Valeriu Condurache                                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.18

din 27 ianuarie 1997