Hotărârea nr. 179/1997

H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 6702 mp teren situat în Iaşi str.Al.Basarabi (fără nr.) Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru construirea unui lăcaş de cult ortodox

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 6702 mp teren situat în Iaşi, str.Al.Basarabi (fără nr.) Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, pentru construirea unui lăcaş de cult ortodox

 

            Consilul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.15936/19.09.1997 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, privind atribuirea unui teren situat în Iaşi - Al.Basarabi (fără nr.) cartier Alexandru cel Bun;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.20, 84 şi 86 din Legea nr.69/1991 şi a art.12 lit.a din Legea nr.50/1991;

            În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită a suprafeţei de 6702 mp, teren situat în Iaşi Al.Basarabi (fără nr.), Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei în vederea realizării unui lăcaş de cult, casă parohială, cantină pentru săraci.

            Art.2 La data aprobării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.142/21.09.1995 se abrogă.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR,

                      Toma Virgiliu                           Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.179

din 20 octombrie 1997