Hotărârea nr. 177/1997

H O T Ă R Â R E privind conesionarea terenului în suprafaţă de 2194 mp. Serviciului Român de Informaţii

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind conesionarea terenului în suprafaţă de 2194 mp. Serviciului Român de Informaţii

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea adresată Consiliului Local al Municipiului Iaşi înregistrată sub nr.54114/02.10.1997, prin care se solicită atribuirea unei suprafeţe de 4.000 mp în zona centrală sau adiacentă a Municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile art.12 şi 13 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere atribuţiile consiliilor locale statuate prin art.20, 84 şi 86 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă în principiu concesionarea fără licitaţie a terenului situat în Iaşi str.Ghica Vodă, în suprafaţă de 2194 mp, având dimensiunile şi vecinătăţile stabilite conform planului anexă parte integrantă din hotărâre.

            Concesionarea se va face către Serviciul Român de Informaţii Secţia Judeţeană de Informaţii - Iaşi.

            Art.2 Taxa de concesionare va fi stabilită în baza expertizei tehnice însuşite de Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului de Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar şi Direcţiei Juridice.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

        Virgiliu Toma                                         Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.177

din 20 octombrie 1997