Hotărârea nr. 176/1997

H O T Ă R Â R E privind reactualizarea tarifelor la activitatea de spaţii verzi - copaci şi flori din Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea tarifelor la activitatea de spaţii verzi - copaci şi flori din Municipiul Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile H.G.nr.412/1992, H.G.nr.206/1993,  H.G.nr.45/1994;

            Având în vedere referatul Biroului Preţuri şi Tarife;

            În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată în 1996;

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă tarifele calculate pentru activitatea de spaţii verzi - copaci şi flori, conform anexelor.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

         Virgiliu Toma                                      Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.176

din 20 octombrie 1997