Hotărârea nr. 175/1997

H O T Ă R Â R E privind eliberarea domnului VICTOREL LUPU din Consiliul de administraţie a R.A.Citadin şi înlocuirea lui cu domnul POPA GAVRIL

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind eliberarea domnului VICTOREL LUPU din Consiliul de administraţie a R.A.Citadin şi înlocuirea lui cu domnul POPA GAVRIL

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlul Financiar de Stat a Judeţului Iaşi nr.23990/17.09.1997, prin care se solicită înlocuirea în Consiliul de administraţie a R.A.Citadin a domnului LUPU VICTOREL - director general adjunct al D.G.F.P.C.F.S.Iaşi cu domnul POPA GAVRIL - director Direcţia de impozite şi taxe din cadrul aceleaşi direcţii generale;

            În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale;

            În temeiul prevederilor art.20 lit.i şi art.28 din Legea nr.69/1991, republicată şi completată prin O.G.nr.22/1997;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Cu data emiterii prezentei hotărâri domnul POPA GAVRIL - director Direcţia de impozite şi taxe din cadrul D.G.F.P.C.F.S. a judeţului Iaşi se numeşte în funcţia de membru în Consiliul de administraţie a R.A.Citadin Iaşi.

            Art.2 Cu aceeaşi dată se eliberează domnul LUPU VICTOREL - director general adjunct al D.G.F.P.C.F.S. a judeţului Iaşi din funcţia de membru în Consiliul de administraţie a R.A.Citadin Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

            Virgiliu Toma                         Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

                                                                 

 

 

 

 

 

Nr.175

din 20 octombrie 1997