Hotărârea nr. 174/1997

H O T Ă R Â R E privind condiţiile de asigurare a investiţiilor cu locuri de parcare pe alte amplasamente decât pe cele proprii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind condiţiile de asigurare a investiţiilor cu locuri de parcare pe alte amplasamente decât pe cele proprii

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere creşterea gradului de motorizare, precum şi insuficienţa locurilor de parcare în municipiul Iaşi;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi, care obligă dotarea investiţiilor cu locuri de parcare şi garaje,

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.625/1996 pentru aprobarea “Regulamentului General de urbanism”, art.33;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor;

            In temeiul Legii nr.69/1991, art.28 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Investiţiile care din motive obiective (spaţiu redus, grad mare de dificultate pentru crearea unor accese carosabile, parcaje, garaje subterane sau supraterane, etc.) vor fi autorizate pentru construcţie condiţionat de semnarea contractului - angajament de către beneficiarul investiţiei, care prevede participarea bănească la realizarea în asociere cu Primăria Municipiului Iaşi, a unor spaţii de parcare (supraterane sau subterane, etajate).

            Art.2 Contractul angajament va fi semnat de fiecare beneficiar în cunoştinţă de cauză la depunerea proiectului pentru autorizaţia de construcţie, şi va sta la baza încheierii contractului de asociere, între toţi beneficiarii ce contribuie la execuţia spaţiilor de parcare şi Primăria Municipiului Iaşi, înainte de începerea proiectării acestora.

            In cadrul asocierii pot participa şi persoane fizice sau juridice care vor să investească în spaţii de parcare şi care se vor supune prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.3 Beneficiarii care nu semnează contractul angajament vor fi obligaţi să prevadă pe propriul amplasament spaţii de parcare sau garaj pentru toate mijloacele de transport stabilite conform normelor şi reglementărilor în vigoare indiferent de costurile care le implică.

            Art.4 Primăria va asigura terenurile necesare construirii spaţiilor de parcare şi va primi în compensaţie pentru acestea, în proprietate din partea beneficiarilor, un număr de locuri de parcare proporţional cu cota parte de teren aferent fiecărui beneficiar în parte.

            In cadrul asocierii cu Primăria Municipiului Iaşi vor participa beneficiarii care au semnat contractul-angajament şi au construcţii pe raza a 500 m faţă de spaţiul de parcare ce urmează a se construi.

            Art.5 Primăria Municipiului Iaşi va avea rolul de coordonator al investiţiei şi se va îngriji de contractarea proiectării, obţinerea avizelor necesare, contractarea execuţiei şi urmărirea acesteia, colectarea sumelor necesare construirii spaţiilor de parcare.

            Primăria Municipiului Iaşi se va îngriji de deschiderea unui cont special în scopul virării de către beneficiari a sumelor aferente construirii spaţiilor de parcare.

 

 

2

 

            Proiectarea şi execuţia spaţiilor de parcare se va face prin licitaţie pe baza a cel puţin 3 (trei) oferte, comisia de organizare a licitaţiei cuprinzând 5 (cinci)persoane, din care 2 (două) din partea Primăriei Municipiului Iaşi şi 3 (trei) din partea beneficiarilor cu cele mai multe locuri de parcare.

            Art.6 Primăria Municipiului Iaşi în calitate de coordonator al investiţiei va înştiinţa fiecare beneficiar în parte cu cel puţin 6 (şase) luni înainte de intenţia construirii spaţiilor de parcare, precum şi de suma cu care va contribui fiecare.

            Art.7 Beneficiarilor care nu virează banii necesari construirii spaţiilor de parcare la termenele şi conform clauzelor din contractul de asociere li se va retrage autorizaţia de funcţionare pentru încălcarea normelor şi reglementărilor în vigoare privind asigurarea locurilor de parcare pentru salariaţi şi vizitatori.

            Art.8 Serviciul de Arhitectură şi Urbanism şi Serviciul Juridic din cadrul primăriei Municipiului Iaşi vor întocmi în termen de 15 zile proiectul de contract - angajament şi contract de asociere, acestea urmând a fi aprobate de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.9 Serviciul de Arhitectură şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             S E C R E T A R,

          Virgiliu Toma                                          cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.174

din 20 octombrie 1997