Hotărârea nr. 173/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea criteriilor de stabilire a priorităţii de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat şi aprobarea constituirii Comisiei pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat locuinţe sociale locuinţe de serviciu ale Consiliului Local.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea criteriilor de stabilire a priorităţii de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat şi aprobarea constituirii Comisiei pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe de serviciu ale Consiliului Local.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996;

            Având în vedere prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se validează Comisia pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe de serviciu ale Consiliului Local, conform anexei 1 ce face parte din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se validează criteriile de stabilire a priorităţii privind atribuirea locuinţelor din fondul locativ de stat conform anexei 2 ce face parte din prezenta hotărâre.

            Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat şi membrilor Comisiei pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       S E C R E T A R,

       Virgiliu Toma                                                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.173

din 20 octombrie 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                ANEXA NR.1

                                                                        la Hotărârea nr.173 din 20 octombrie 1997

 

 

 

 

Se constituie Comisia pentru întocmirea dosarelor şi propuneri de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe de serviciu ale Consiliului Local, în următoarea componenţă :

 

1. prof.univ.dr.Stefan Ungureanu                                   - preşedinte

2. cons.jr.Lenuţa Milatinovici                                        - vicepreşedinte

3.ing.Romeo Olteanu                                                    - membru

4.Petru Focşa                                                               - membru

5.dr.George Costin                                                       - membru

6. Dănuţ Mugurel Cârlan                                               - membru

7. prof.Carmen Vericeanu                                             - membru

8. ing.Mihai Giubernea                                                  - membru

9. cons.jr.Rodica Loghin                                               - membru

10. jr.Liliana Scînteie                                                    - membru

11. ing.Gabriela Tăranu                                                 - secretar

12. Neculai Duică                                                         - membru

13. Albu Ioan                                                               - membru

14. Doru Alexandrescu                                                 - membru

15. Pascal Ioan                                                             - membru