Hotărârea nr. 170/1997

H O T Ă R Â R E privind transformarea unui post de inspector de specialitate în post de consilier juridic

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind transformarea unui post de inspector de specialitate în post de consilier juridic

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul întocmit de Direcţia juridică;

            In temeiul art.20 lit.d şi art.28 din Legea 69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă transformarea postului de inspector de specialitate de la poziţia 72 din statul de funcţii în post de consilier juridic şi includerea acestuia în cadrul serviciului juridic - contencios.

            Art.2 Serviciul buget contabilitate şi Serviciul personal - salarizare vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      S E C R E T A R,

         Virgiliu Toma                                                       cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.170

din 20 octombrie 1997