Hotărârea nr. 17/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi Sos.Bucium nr.32 proprietatea Consiliului Local şi terenul din Iaşi str.Radu Vodă nr.5 proprietatea d-lor Cosmulesei Alexandru Macovei Petru şi Cozma Gheorghe

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi, Sos.Bucium nr.32, proprietatea Consiliului Local şi terenul din Iaşi, str.Radu Vodă nr.5, proprietatea d-lor Cosmulesei Alexandru, Macovei Petru şi Cozma Gheorghe

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

           Având în vedere solicitarea d-lui Cosmulesei Alexandru coproprietar al unui teren situat în zona Mânăstirii Frumoasa, str.Radu Vodă nr.32, în suprafaţă de 1450 mp., de a i se aproba schimbul cu un teren echivalent situat în Sos.Bucium nr.32, proprietate a Consiliului Local,

           Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului de Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar, fişele de audienţă nr.300/27.02.1996, 1237/6.08.1996, adresa nr.28714/7.07.1995 a Serviciului de Arhitectură şi urbanism şi a faptului că în zona Mânăstirii Frumoasa sunt interdicţii privind construcţiile,

           Având în vedere Raportul de expertiză tehnică întocmit de Societatea Comercială a Experţilor Tehnici Iaşi,

           Având în vedere prevederile art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

           In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art.1 Se aprobă schimbul de terenuri, astfel că :

- Terenul situat în str.Radu Vodă nr.5 , în suprafaţă de 1450 mp.cu o valoare de 82.665.950 lei, respectiv 57.011 lei/mp., proprietatea d-lor Cosmulesei Alexandru, Macovei Petru şi Cozma Gheorghe, devine proprietatea Consiliului Local, iar terenul din Sos.Bucium nr.32, proprietatea Consiliului Local, în suprafaţă de 1450 mp.cu o valoare de 66.859.500 lei, respectiv 46.110 lei/mp.devine proprietatea d-lor Cosmulesei Alexandru, Macovei Petru şi Cozma Gheorghe.

           Art.2 Se însuşeşte expertiza efectuată de Societatea Comercială a Experţilor Tehnici Iaşi pentru cele 2 terenuri, aşa cum rezultă din art.1.

           Art.3 Contractul de schimb sub formă autentică se va realiza prin grija Primarului Municipiului Iaşi şi a serviciului de specialitate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 S E C R E T A R,

    Valeriu Condurache                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.17

din 27 ianuarie 1997