Hotărârea nr. 168/1997

H O T Ă R Â R E privind închirierea prin licitaţie publică a tarabelor în perimetrul pieţelor agroalimentare din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind închirierea prin licitaţie publică a tarabelor în perimetrul pieţelor agroalimentare din municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de serviciul de administrare a pieţelor, care propune închirierea prin licitaţie publică a tarabelor situate în pieţele agroalimentare din municipiul Iaşi,

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr.27/1994 privind taxele şi impozitele locale şi H.G.nr.506/1994 privind normele metodologice,

            Având în vedere dispoziţiile art.20 lit.g şi art.84 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a tarabelor aflate în perimetrul pieţelor agroalimentare din municipiul Iaşi, pe perioada 1 noiembrie 1997 - 30 aprilie 1998 în proporţie de 30% către societăţi comerciale, asociaţii familiale sau persoane fizice.

            Art.2 Caietul de sarcini privind organizarea de licitaţie pentru închirierea tarabelor din pieţe va fi reformulat în sensul prezentei hotărâri.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate prin grija Secretarului Consiliului Local Iaşi.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                             SECRETAR,

        Virgiliu Toma                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.168

din 20 octombrie 1997