Hotărârea nr. 166/1997

H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1997

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul Direcţiei economice, înregistrat la nr.46745 din 16.09.1997 privind propunerea de rectificare a bugetului Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice nr.72/1996;

            Având în vedere prevederile Legii nr.69/1991 - art.63 lit.f - privind administraţia publică locală, republicată;

            Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997;

            In temeiul dispoziţiilor art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pe anul 1997, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Direcţia economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           S E C R E T A R,

         Virgiliu Toma                                                       cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Nr.166

din 20 octombrie 1997