Hotărârea nr. 165/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării unor locuinţe fond locativ de stat către actualii chiriaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării unor locuinţe fond locativ de stat

către actualii chiriaşi

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

           Având în vedere Hotărârea nr.11/27.01.1997 a Consiliului Local, prin care fondul locativ de stat a trecut în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

           Având în vedere cererile chiriaşilor care solicită cumpărarea locuinţelor pe care le deţin cu contract de închiriere, încheiat anterior intrării în vigoare a Legii nr.112/1995 şi care nu au fost revendicate de către foştii chiriaşi proprietari, sau deşi au fost revendicate în condiţiile Legii nr.112/1995 s-au aprobat despăgubiri;

           Având în vedere că în şedinţa Comisiei de avizare a vânzărilor de apartamente s-a aprobat vânzarea acestora;

           Având în vedere prevederile art.45 al.13 din Normele Metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 şi art.15 din Legea nr.50/1991;

           In conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.112/1995 - lege privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi art.84 din Legea nr.69/1991, lege privind administraţia publică locală;

           In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 cu modificările ulterioare;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           Art.1 Se avizează vânzarea către chiriaşii titulari de contracte ai apartamentelor ce nu se restituie în natură, în conformitate cu anexele care fac parte din prezenta hotărâre.

           Art.2 Evaluarea se realizează de către comisiile tehnic de specialitate desemnate prin Hotărârea Comisiei judeţene de aplicare a Legii nr.112/1995.

           Art.3 Odată cu apartamentele se vinde către chiriaşi şi terenul aferent construcţiei, potrivit Normelor metodologice. Prin teren aferent, se înţelege terenul ocupat de către suprafaţa construită.

           Pentru suprafeţele care depăşesc terenul aferent, se procedează la concesionare, directă.

           Durata concesionării fiind pe durata construcţiei. Suprafeţele ce vor fi concesionate sunt cele prevăzute în contractul de închiriere, dar nu mai mult decât cele prevăzute în Legea nr.50/1991.

           Art.4 Contractele de vânzare-cumpărare şi contractele de concesionare se încheie în formă scrisă şi se vor semna de către primar şi secretar cu viza oficiului juridic, a directorului Direcţiei de administrare a fondului imobiliar de stat şi experţilor evaluatori care fac parte din Comisia de avizare a vânzării respective.

           Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de administrare a fondului imobiliar de stat.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              S E C R E T A R,

        Virgiliu Toma                                                                                                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.165

din 20 octombrie 1997