Hotărârea nr. 164/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea organizării licitaţiei în vederea proiectării studiului de fezabilitate pentru "Pasaj Centru Civic - Tătăraşi" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organizării licitaţiei în vederea proiectării studiului de fezabilitate pentru “Pasaj Centru Civic - Tătăraşi” municipiul Iaşi

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

           Având în vedere Ordonanţa guvernului României nr.12/1993 privind achiziţiile de bunuri şi investiţii publice;

           Având în vedere H.G.României nr.727/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice republicată în 1995;

           În baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

H o t ă r ă ş t e :

 

           Art.1 Se aprobă proiectarea studiului de fezabilitate prin licitaţie publică deschisă fără preselecţie.

           Art.2 Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie în vederea adjudecării proiectării studiului de fezabilitate conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

           Art.3 Secretariatul comisiei de licitaţie se va asigura de Serviciul investiţii.

           Art.4 Prezenta hotarâre se va comunica Serviciului de investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei.

 

 

 

 

                                                                                                             PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                                                     SECRETAR,

                                                                                                                        Virgiliu Toma                                                                                                                             Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.164

din 20 octombrie 1997

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.164 din 20 octombrie 1997

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu membrii comisiei de licitaţie în vederea adjudecării proiectării

“Pasaj Centru Civic - Tătăraşi”

 

 

 

 

 

 

 

1. Conf.dr.Constantin Simirad                                                                                                              - preşedinte

2. Delegatul Ministerului Lucrărilor

    Publice şi Amenajării Teritoriului                                                                                                       - membru

3. Delegatul Ministerului Cercetării

    şi Tehnologiei                                                                                                                                    - membru

4. ing.Radu Onofrei                                                                                                                              - membru

5. Ing.Adriana Bulbaşa                                                                                                                         - membru

6. Ing.Paul Crăciunescu                                                                                                                         - membru

7. Ing.Aurel Crudu                                                                                                                                  - membru

8. Arh.Ionel Oancea                                                                                                                                - membru

9. Arh.George Carapanu                                                                                                                         - membru