Hotărârea nr. 163/1997

H O T A R Â R E privind menţinerea mandatului de consilier municipal al domnului NICHITA GHEORGHE

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                               

 

 

 

H O T A R Â R E

privind menţinerea mandatului de consilier municipal al domnului NICHITA GHEORGHE

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

 

            Având în vedere procesul verbal întocmit de Comisia de validare a Consiliului Local din care rezultă menţinerea mandatului de consilier municipal al domnului NICHITA GHEORGHE,

            In conformitate cu art.15, lit.b, art.17 al.3, lit.a şi 19  din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

            Având în vedere Hotărârea nr.69 din 5 septembrie 1997 a Consiliului Judeţean Iaşi,

            In temeiul art. 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1  Cu data prezentei se menţine mandatul de consilier municipal al domnului NICHITA GHEORGHE.

          Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţeului Iaşi şi domnului NICHITA GHEORGHE.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     S E C R E T A R,

      Virgiliu Toma                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.163

din 20 octombrie 1997