Hotărârea nr. 162/1997

R E G U L A M E N T privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi R - 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                           

 

 

 

 

R E G U L A M E N T

 

privind funcţionarea

Consiliului Local al Municipiului Iaşi

R - 1997

 

 

 

CAPITOLUL I

Constituirea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a comisiilor pe domenii de specialitate.

 

 

SECTIUNEA I

Norme preliminare privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

            Art.1 In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 privind administraţia publică locală prefectul convoacă Consiliul Local în şedinţa de constituire, precum şi pe primarul ales, în termen de 20 de zile de la data alegerilor.

            Art.2 Prin grija secretarului vor fi prezentate celui mai în vîrstă consilier şi celor doi, dintre cei mai tineri consilieri care îl asistă, dosarele consilierilor, inclusiv ale supleanţilor de pe listă, înaintate de Comisia electorală de circumscripţie.

            Dosarele vor fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi ce ocupă funcţii care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier.

            Art.3 Pentru validarea mandatelor de consilieri se alege dintre consilieri o comisie de validare compusă dintr-un număr impar de consilieri, în cazul de faţă 7.

            Art.4 Componenţa comisiei va reflecta, pe cît posibil, configuraţia politică a consiliului.

            Comisia de validare funcţionează pe  întreaga durată a mandatului consiliului.

            Art.5 Desemnarea de candidaţi pentru comisia de validare se face de grupările de consilieri care reprezintă aceleaşi  partide sau coaliţie de partide, precum şi de grupul independenţilor.

            Cel mai în vîrstă consilier supune la vot candidaturile făcute, în ordinea descrescătoare a mărimii grupului de consilieri care au făcut propunerile.

            Alegerea membrilor comisiei se face individual, prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor.

            Art.6 Comisia de validare alege din rîndul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, respectîndu-se procedura de vot menţionată la art.5 alin.3.

            Art.7 Procedura prevăzută la art.4 şi 5 cu privire la desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se aplică în mod corespunzător şi în cazul desemnării preşedintului de şedinţă, viceprimarilor, membrilor comisiilor pe domenii de specialitate, precum şi în alte asemenea situaţii.

 

 

 

 

2

           

            Art.8 După constituirea comisiei de validare se procedează la prezentarea dosarului cu rezultatul validării primarului. In cazul în care primarul a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una din cele două funcţii.

            Dacă opţiunea exprimată este pentru funcţia de primar, ulterior va fi prezentat spre validare mandatul supleantului pentru funcţia de consilier, devenită astfel vacantă.

            Art.9 După validarea mandatelor şi constituirea legală a Consiliului, consilierii depun jurămîntul conform legii. Consilierul care a condus şedinţa de constituire declară consiliul legal constituit.

            Consilierii care refuză să depună jurămîntul sînt consideraţi demisionaţi de drept, aceasta consemnîndu-se în procesul- verbal al şedinţei, urmînd să fie desemnat, în termenul cel mai scurt, supleantul de pe listă sau se vor lua măsurile de completare a Consiliului, prevăzute de lege, după caz.

            Art.10 Primarul depune în faţa Consiliului jurămîntul prevăzut în art.18 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare.

            Art.11 După constituirea legală a Consiliului se alege preşedintele de şedinţă, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

            Art.12 Prin vot secret, Consiliul Local alege viceprimarii.

            Art.13 Propunerile de candidaţi pentru funcţia de viceprimar se fac de către consilieri.

            Art.14 Sunt declaraţi aleşi ca viceprimari primii doi consilieri clasaţi în ordinea numărului de voturi exprimate şi care au obţinut votul majorităţii din numărul consilierilor în funcţie.

            In situaţia în care numărul necesar de voturi nu a fost întrunit de unul sau de ambii candidaţi, se organizează un nou tur de scrutin pentru ocuparea locului vacant (sau locurilor vacante).

            La al doilea tur de scrutin va participa, pe lângă candidatul/candidaţii care n-a/n-au obţinut numărul de voturi necesar şi candidatul clasat al treilea în primul tur.

            Locurile vacante se vor ocupa în ordinea numărului de voturi obţinute.

            Situaţiile legate de egalitalitatea voturilor vor fi rezolvate de comisia de validare.

            Art.15  După depunerea jurământului de către viceprimari se completează numărul de consilieri, conform prevederilor legale.

            Art.16 Viceprimarii aleşi depun jurămîntul  prevăzut la art.18 din Legea nr.69/1991.

            Art.17 Mandatul viceprimarilor are o durată de 4 ani şi expiră o dată cu cel al primarului.

SECTIUNEA A II A

Funcţionarea Consiliului Local

      Art.18 Activitatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi este asistată de o delegaţie  formată din 3 consilieri, care vor fi (următorii preşedinţi de şedinţă) aleşi în ordine alfabetică.

              Art.19 Calitatea de membru al delegaţiei nu este remunerată.

             Art.20 In vederea asigurării condiţiilor materiale necesare funcţionării Consiliului Local, în cadrul clasificării bugetului, din cheltuielile defalcate pentru bugetul de venituri şi cheltuieli, se vor nominaliza sumele afectate Consiliului Local în condiţiile legii.

 

 

 

 

3

SECTIUNEA A III A

Atribuţiile delegaţiei

 

            Art.21 Principalele atribuţii ale delegaţiei sunt :

 

a) Delegaţia participă la discuţii asupra unor probleme care potrivit Legii nr.69/1991 constituie atribuţii ale consiliului şi a căror rezolvare cade în sfera sa de activitate - cît şi în probleme de protocol; fără a se implica în atribuţiile executivului;

b) Colaborează cu primarul şi secretarul pentru respectarea procedurii privind iniţierea proiectelor de hotărâri, la crearea condiţiilor necesare bunei funcţionări a consiliului şi la stabilirea ordinii de zi a şedinţelor consiliului, în condiţiile legii;

c) Participă atunci când este necesar la şedinţele comisiilor, cu acordul preşedintelui de comisie;

d) Solicită Secretarului, convocarea consiliului în şedinţă extraordinară la cererea a 1/3 din numărul consilierilor în funcţie, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri iniţiate de consilieri,

e) Corelează programarea şedinţelor de comisii;

f) Convoacă Consiliului Local pentru şedinţe festive şi pentru alte manifestări cu caracter oficial, cultural sau de protocol în condiţiile legii, (cu 1/3 din consilieri);

g) Urmăreşte ca sumele alocate prin buget Consiliului Local să fie utilizate conform destinaţiei

şi informează consiliul;

h) Verifică modul în care sunt duse la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi informează Consiliul în legătură cu rezultatul verificărilor;

 

 

SECTIUNEA A IV A

Constituirea şi funcţionarea comisiilor pe domenii de specialitate

 

            Art.22 Din rândul consilierilor, respectându-se prevederile Capitolului I, art.4 din prezentul regulament, se aleg comisiile de specialitate în principalele domenii de activitate, şi anume :

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şI administrarea domeniului public şi privat al municipiului;

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumetelor istorice şi de arhitectură;

3. Comisia de amenajarea teritoriului şi disciplina în construcţii;

4. Comisia pentru servicii publice, comerţ şi promovarea iniţiativei private;

5. Comisia pentru activităţi stiinţifice şi  învăţămînt;

6. Comisia pentru activităţi culturale şi a cultelor;

7. Comisia pentru sănătate, protecţie şi integrare socială;

8. Comisia pentru problemele tineretului, sport, turism şi agrement;

9. Comisia pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi a problemelor minorităţilor naţionale;

10. Comisia pentru relaţii cu străinătatea, privind administraţia publică locală şi colaborarea cu românii din afara graniţei ţării;

            Prevederile art.6 se aplică în mod corespunzător.

            Art.23 Comisiile de specialitate vor avea în componenţă un număr de 5 - 7 membri.

            Art.24 Un consilier nu poate fi membru în mai mult de 3 comisii. Alegerea în cea  de a 3 -a comisie se va face după opţiunile tuturor consilierilor pentru două comisii.

 

4

 

            Art.25 Calitatea de membru al unei comisii se obţine prin libera opţiune a consilierilor, de preferat ţinându-se cont de pregătirea profesională, experienţă şi aptitudini.

            Art.26 Din rândul membrilor comisiei şi cu votul majorităţii se alege un preşedinte şi un secretar.

            Art.27 Comisiile avizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate şi rezolvă corespondenţa.

            Art.28 Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu majoritatea membrilor lor.

            Art.29 Componenţa comisiilor se aprobă în şedinţa de consiliu. Modificările în componenţa comisiilor se efectuiază numai cu aprobarea consiliului.

            Art.30 Preşedintele comisiei asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu Consiliul şi cu celelalte comisii. El conduce şedinţele comisiei, poate propune ca la lucrările acesteia să participe şi alte persoane din afara ei, dacă interesele efectuării lucrării respective o

cer, are acces, ca reprezentant al comisiei la lucrările celorlalte comisii ce examinează lucrări care prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce, îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament.

            Secretarul comisiei asigură redactarea actelor (rapoarte, avize, procese-verbale etc.) şi efectuează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor acesteia.

            Art.31 Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia, cu cel puţin 3 zile înainte.

            Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie.

            In caz de absenţă nejustificată la şedinţa comisiei, consilierul în cauză nu primeşte indemnizaţia de şedinţă. Dacă absenţele continuă preşedintele comisiei propune consiliului înlocuirea acestuia.

            Art.32 Sedinţele comisiei nu sînt publice. Comisia poate hotărâ ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate, sau reprezentanţi ai presei.

            Comisia poate invita să participe la şedinţele sale şi alţi specialişti. De asemenea, la şedinţe au dreptul să participe consilieri care au făcut propuneri ce stau la baza lucrărilor acesteia (autori de proiecte de hotărîri, amendamente, de anchete), precum şi, la cererea preşedintelui comisiei, specialişti din serviciile publice locale.

            Persoanele  prevăzute la alin.1 şi  2 pot fi ascultate în cadrul şedinţei comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot.

            Art.33 Preşedintele comisiei va urmări ca, cel puţin o dată pe lună, înaintea şedinţei Consiliului Local, o zi să fie consacrată exclusiv activităţii în comisie.

            Art.34 Preşedintele comisiei desemnează unul sau mai mulţi raportori din rîndul membrilor comisiei.

            Aceştia vor redacta raportul sau avizul comisiei care va fi supus aprobării acesteia, prin vot.

            Rapoartele şi avizele vor cuprinde, în mod obligatoriu, pe lîngă opinia majorităţii membrilor comisiei şi părerea contrară, motivată, a celorlalţi consilieri din comisie.

            Votul în comisie este, de regulă deschis. In anumite situaţii hotărâte prin vot de membrii acesteia, se poate recurge şi la vot secret.

            Art.35 Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei se încheie procese-verbale. Acestea pot fi puse la dispoziţia altor persoane decît membrilor comisiei  numai cu încuviinţarea preşedintelui acesteia, afară de cazul în care şedinţa a fost publică.

            Art.36 Comisiile de specialitate avizează proiectele de hotărâri, efectuează anchete, hotărăsc rapoarte pe care le prezintă Consiliului.

 

5

 

            Raportul va cuprinde propuneri motivate privind admiterea sau respingerea proiectului de hotărîre sau a actului examinat.

            Raportul astfel întocmit va fi difuzat consilierilor cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului de hotărâre în şedinţa Consiliului.

            Art.37 Dacă în urma dezbaterilor din şedinţă intervin modificări importante pentru conţinutul proiectului, preşedintele comisiei solicită, prin votul consilierilor, reexaminarea proiectului de către comisie şi de compartimentul de specialitate al serviciilor administraţiei publice locale.

            Art.38 La cererea a unei treimi din numărul membrilor săi, Consiliul va putea hotărâ organizarea unei comisii de anchetă cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

            In urma verificărilor făcute pentru stabilirea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii, comisia de anchetă prezintă raportul său în şedinţa consiliului.

            Art.39 Fiecare comisie îşi va întocmi un regulament propriu de funcţionare.

 

CAPITOLUL II

SEDINTELE CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA I

Atribuţiile preşedintelui de şedinţă

           

            Art.40 Preşedintele de şedinţă este ales de către consilieri, din rândul acestora, la începutul fiecărei şedinţe, din rândul delegaţiei.

            Din prezidiul şedinţei fac parte : preşedintele de şedinţă, primarul, 1 membru al delegaţiei consilierilor,  viceprimarii, secretarul, prefectul (sau un reprezentant al său), preşedintele C.J. (sau un reprezentant al său) şi parlamentari invitaţi la şedinţă.

            Art.41 Preşedintele de şedinţă are următoarele atribuţii :

a) conduce şedinţa,

b) supune votului consilierilor, atunci când este cazul, componenţa nominală a comisiilor consiliului,

c) asigură respectarea regulamentului în timpul şedinţelor,

d) anunţă rezultatul votării şi hotărârile adoptate,

e) semnează hotărârile şi anexele la hotărâri adoptate de Consiliu, pe fiecare pagină,

f) îndeplineşte oricare alte atribuţii prevăute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de Consiliu.

g) semnează, pe fiecare pagină, împreună cu încă 3 consilieri, procesul verbal de şedinţă,

h) semnează documentul prin care se acordă titlul de cetăţean de onoare împreună cu primarul.

            Art.42 In cazul în care preşedintele ales pentru şedinţa respectivă a Consiliului, nu-şi poate îndeplini atribuţiile, se procedează la alegerea unui alt consilier pentru această funcţie, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

 

 

SECTIUNEA A II A

Atribuţiile secretarului

 

 

            Art.43 Secretarul participă la şedinţele Consiliului, fără drept de vot, şi are următoarele atribuţii, în afara celor prevăzute de lege şi de art. 44 al prezentului Regulament :

 

6

 

a) deschide şedinţa consiliului şi supune la vot procesul verbal anterior; propune alegerea preşedintelui de şedinţă;

b) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

c) notează rezultatul votului şi informează preşedintele de şedinţă asupra qvorulului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri ce se discută în Consiliu;

d) supraveghează întocmirea stenogramelor şi proceselor verbale, urmând ca acestea să fie semnate, sigilate şi parafate de persoanele prevăzute de lege să ţină evidenţa în dosare speciale  procesele-verbale ale şedinţelor;

e) urmăreşte şi informează preşedintele ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art.30 din Legea administraţiei publice locale, făcînd cunoscută sancţiunea prevăzută de lege;

f) întocmeşte şi înaintează primarului, proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului;

g) răspunde de pregătirea completă şi la timp a materialelor de şedinţă, împreună cu membrii delegaţiei;

h) contrasemnează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local;

i) propune, celui care a cerut întrunirea consiliului, să introducă pe ordinea de zi a şedinţelor de consiliu proiectele de hotărâri înregistrate la secretariatul Consiliului Local şi care au documentaţia completă;

 

 

SECTIUNEA A III A

Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local

 

 

            Art.44 Sedinţele Consiliului Local vor avea următoarea desfăşurare :

a) constatarea legalităţii constituirii şedinţei,

b) prezentarea de către secretar a procesului verbal din şedinţa anterioară şi supunerea lui la vot,

c) prezentarea de către secretar a unei succinte situaţii privind :

- numărul de proiecte de hotărâri adoptate în şedinţa precedentă,

- propunerile de proiecte de hotărâri înregistrate dar neacceptate pe ordinea de zi, şi motivul neacceptării lor,

- numărul de hotărâri ale Consiliului Local atacate în contencios,

- modul de rezolvare al propunerilor făcute în şedinţa precedentă,

d) interpelări la adresa executivului şi comunicări cu caracter de urgenţă,

e) discutarea şi aprobarea proiectelor de hotărâri conform ordinii de zi,

f) diverse. NOTA - La “diverse” nu se pot discuta proiecte de hotărâri.

            Art.45 Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului (care vor avea loc, de regulă, în zilele de luni sau joi) şi să semneze tabelul cu prezenţa la şedinţă.

Ocuparea locurilor în sala de şedinţă se va face în ordinea alfabetică a numelor consilierilor.

            Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă din motive independente de voinţa sa, va trebui să comunice acest lucru secretariatului consiliului.

            Art.46 Nimeni nu poate lua cuvîntul decât dacă îi este dat de preşedinte.

 

 

 

 

7

 

La un punct de pe ordinea de zi, înscrierile la cuvânt se fac în ordinea solicitărilor exprimate de consilieri înainte de începerea discuţiilor. Alte luări de cuvânt se pot  aproba după epuizarea intervenţiilor celor înscrişi iniţial.

            Preşedintele are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt în funcţie de obiectul dezbaterilor.

            Consilierul este obligat ca în cuvântul lui să se refere exclusiv la chestiunea pentru discutarea căreia s-a înscris la cuvînt. La un punct de pe ordinea de zi se poate lua cuvântul o singură dată.

            Art.47 Preşedintele de şedinţă va da cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde într-o chestiune de ordin personal care îl priveşte.

            Art.48 Acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi” se va face prin votul majorităţii consilierilor în funcţie şi cu respectarea prevederilor cuprinse în Anexa 1.

            Art.49 Pentru situaţiile care ţin de competenţa Consiliului Local, aprobarea deplasărilor, în străinătate şi stabilirea componenţei delegaţiilor se va face în conformitate cu instrucţiunile din Anexa 2.

            Art.50 Lista hotărârilor aprobate şi principalele hotărâri ale Consiliului Local  vor fi publicate în revista de informaţii a Consiliului Local Iaşi, Curierul de Iaşi.

Revista “Curierul de Iaşi” va apare sub îndrumarea comisiei pentru activităţi culturale şi culte şi  a comisiei juridice. Revista va apare de regulă după fiecare şedinţă a Consiliului Local.           

            Art.51 Preşedintele de şedinţă poate cere încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţie Consiliului.

            Cererea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenţi.

            Art.52 Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de către cel care are cuvântul, cât şi de către cei din sala de şedinţă.

            Art.53 In cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele poate întrerupe şedinţa şi dispune eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedică în orice mod desfăşurarea normală a şedinţei consiliului.

 

 

SECTIUNEA A IV A

Procedura iniţierii proiectelor de hotărâri.

 

 

            Art.54 Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărîri, aparţine Primarului şi consilierilor.

Consilierii pot depune proiecte de hotărâri individual, în grup sau în numele unei comisii de specialitate.

            Art.55 Proiectele de hotărâri, sunt redactate de către iniţiator şi se înregistrează la secretariatul Consiliului Local.

            Art.56 Proiectele de hotărâri care au consecinţă încheierea unui contract, vor fi însoţite de proiectul de contract, care va fi aprobat odată cu proiectul de hotărâre.

            Art.57 Proiectele de hotărâri înregistrate se vizează de Secretar, după care, împreună cu Expunerile de motive redactate de către iniţiator, şi (eventual) cu proiectul de contract,  sunt

 

 

 

8

 

transmise serviciilor de specialitate din cadrul executivului pentru redactarea raportului de specialitate.

Raportul de specialitate al executivului se întocmeşte în maxim 30 zile de la data înregistrării proiectului de hotărâre.

            In cuprinsul acestuia, serviciul respectiv trebuie să-şi precizeze punctul său de vedere privind aprobarea sau - după caz - respingerea sau modificarea acestuia.

            Proiectele de hotărîri împreună cu Expunerea de motive şi raportul (sau rapoartele) de specialitate ale executivului, sunt transmise comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

            Art.58 După examinarea proiectelor de hotărîri, comisiile de specialitate ale Consiliului Local vor face observaţiile şi corecturile necesare privind conţinutul şi redactarea acestora.

            Comisia juridică şi comisiile din a căror specialitate fac parte proiectele de hotărâri vor întocmi, în plus, rapoarte cu privire la adoptarea, sau după caz, modificarea sau respingerea proiectelor examinate.

            Art.59 Proiectele de hotărâri corectate sau modificate conform observaţiilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, vor fi preluate de către secretar, care le va prezenta celui care urmează să convoace consiliul, în vederea înscrierii lor pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local, cu menţionarea titlului şi a numelui iniţiatorului.

            Iniţiatorul poate să-şi retragă proiectul de hotărâre, pînă la înscrierea acestuia pe ordinea de zi.

            Pentru a putea fi înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vizate de secretar, trabuieconţină :

- Expunerea de motive,

- Raportul de avizare al comisiilor Consiliului Local(Comisia juridică şi comisiile în ale căror specialitate se înscrie proiectul de hotărîre)

- Raportul de specialitate al serviciului din cadrul executivului,

- Proiectul de contract (dacă este cazul).

             Proiectele de hotărâri incluse pe ordinea de zi sunt prezentate spre consultare consilierilor, în termenul legal, respectiv cu 5 zile lucrătoare înainte de data la care urmează să aibă loc şedinţa Consiliului Local.

            Art.60 Dezbaterea proiectului de hotărîre sau a propunerilor este precedată de prezentarea de către iniţiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului, precum şi a raportului de specialitate.

            Raportul de specialitate este prezentat de şeful serviciului respectiv sau de un reprezentant al acestuia.

            Art.61 Pentru dezbaterea generală a proiectului sau a propunerilor, preşedintele Consiliului dă cuvântul consilierilor în ordinea înscrierilor la cuvânt.

            Art.62 Dezbaterile proiectelor de hotărâri şi a propunerilor sunt generale şi pe articole.

            Consilierii pot lua cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere şi a propune modificări.

            Preşedintele de şedinţă poate supune spre aprobare sistarea discuţiilor. După încheierea dezbaterilor, Consiliul se pronunţă prin vot.

            Art.63 Activitatea privind aducerea la îndeplinire a procedurii de iniţiere a proiectelor de hotărâri din Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local se va desfăşura sub directa îndrumare şi coordonare a Secretarului, care în conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 completată şI modificată, art.53 răspunde de această activitate.

 

 

9

 

 

SECTIUNEA A V A

Procedura de vot

 

            Art.64 Votul consilierului este personal şi poate fi deschis sau secret.

            Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mîinii sau apel nominal.

            Consiliul hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot va folosi, afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită procedură de vot.

            Art.65 Votarea prin apel nominal se face în modul următor : preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelorpentru” şi “contra”. Secretarul Consiliuluicitire numelui şi prenumelui consilierului, fiecare consilierspundepentrusau “contra” şi semnează.

            După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierilor care nu au răspuns.

            Art.66 Pentru votul secret se folosesc buletine de vot.

            Buletinele de vot se introduc într-o urnă, iar la numărarea voturilor nu se iau în calcul acele buletine de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea.

            Art.67 Hotărârile şi alte acte sau propuneri se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor prezenţi în afară dacă prin lege sau regulament se dispune altfel.

Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor.

            Dacă în sala de şedinţă  nu sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul consilierilor, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestui număr.

            Art.68 Proiectele de hotărâre sau propunerea respinsă de Consiliu nu pot fi readuse în discuţia acestuia în cursul aceleaşi şedinţe.

            Art.69 Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media iar hotărârile normative adoptate de consiliu vor intra de regulă în vigoare după publicarea în Curierul de Iaşi.

 

CAPITOLUL III

 

Exercitarea mandatului de consilier

SECTIUNEA I

            Norme privind exercitarea mandatului de consilier

           

 

            Art.70 Consilierul se bucură de protecţia acordată de lege.

            Art.71 Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, precum şi situaţiile care, conform legii nr.69/1991 art.34 (2), pot conduce la

suspendarea consilierului, se aduc la cunoştinţa Consiliului de către consilier, în cel mult 10 zile de la data apariţiei acestora.

            Art.72 După validarea alegerilor, consilierului i se eliberează legitimaţia de membru al Consiliului.

            Art.73 Pentru participarea la şedinţele Consiliului şi ale comisiilor pe domenii de specialitate, consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul stabilit la 25 % din salariu primarului.

            Consilierul are dreptul, după caz, la diurnă de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile legate de exercitarea mandatului.

 

10

 

 

SECTIUNEA A II A

Absenţe şi demisia

 

            Art.74 Participarea consilierilor la şedinţele Consiliului şi ale comisiilor pe domenii de specialitate este obligatoriu.

            Art.75 Mandatul consilierului care a absentat nemotivat la 3 şedinţe ordinare de Consiliu consecutive încetează, în condiţiile legii.

            Art.76 Consilierul poate demisiona prin cerere scrisă adresată preşedintelui de şedinţă, urmînd a se aplica prevederile legale.

 

SECTIUNEA A III A

Sancţiuni

 

            Art.77 Incălcarea de către un consilier a obligaţiilor ce-i revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit legii şi prezentului regulament.

            La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecvenţa acesteia şi condiţiile producerii ei.

            Art.78 In exercitarea atribuţiilor sale cu privire la menţinerea ordinii şi respectării regulamentului în timpul şedinţei, preşedintele de şedinţă poate aplica următoarele sancţiuni :

a) chemarea la ordine,

b) retragerea cuvîntului.

            Art.79 Consiliul poate hotărâ cu 2/3 din numărul membrilor săi aplicarea următoarelor sancţiuni, consilierilor care, în exercitarea mandatului au săvârşit abateri de la prevederile legii şi prezentului regulament :

a) avertisment,

b) eliminarea din sala de şedinţă,

c) revocarea din funcţia încredinţată de Consiliu.

            Art.80 Pentru abateri deosebit de grave prevăzute de lege, Consiliul poate propune, cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi, aplicarea măsurilor prevăzute la art.34 din Legea nr.69/1991.

 

 

SECTIUNEA A IV A

Intrebari şi interpelări, informarea consilierilor, petiţii

 

 

            Art.81 Fiecare consilier poate adresa întrebări primarului, viceprimarilor, secretarului, precum şi celorlalţi şefi ai serviciilor administraţiei publice locale.

            Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

            Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă.

 

 

 

 

11

 

            Art.82 Interpelarea constă într-o solicitare verbală sau scrisă, de a se da explicaţii asupra modului de rezolvare a unor probleme. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în termenele prevăzute de lege, dar nu mai târziu de următoarea şedinţă a consiliului.

            Art.83 Consilierii pot consulta acte sau dosare ale Consiliului  Local şi pot primi informaţii la sediul autorităţii publice locale, sau după caz, ale serviciilor publice ale acestora.

            Informaţiile se pot cere şi comunica şi în scris.

            Art.84 Orice cetăţean are dreptul de a se adresa cu petiţii Consiliului Local.

            Art.85 Petiţiile se înregistrează la secretariat, consemnîndu-se elementele principale cu privire la petent şi obiectul cererii.

            Secretarul transmite petiţia autorităţii competente, spre analiză şi soluţionare.

            Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată, în termenul prevăzut de lege.

            Semestrial, Consiliul Local analizează modul de soluţionare a petiţiilor primite.

 

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

            Art.86 Secretarul, precum şi serviciile administraţiei publice locale asigură consilierilor asistenţă de specialitate.

            Art.87  Adoptarea şi modificarea prezentului Regulament de funcţionare al Consiliului Local se face cu votul a  2/3 din numărul consilierilor în funcţie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                               REGULAMENT

                                                                              PRIVIND FUNCTIONAREA

                                                           CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI

                                                                                              R - 1997

 

 

 

ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.162 din 24 septembrie 1997

 

 

 

Instrucţiuni privind atribuirea titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi”

 

 

 

a) Titlul de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi” se acordă personalităţilor române sau străine cu merite deosebite, care prin activitatea lor au influienţat direct viaţa social economică şi cultură a Municipiului Iaşi.

b) Propunerile pentru acordarea titlului pot fi făcute de către autorităţile publice locale, societăţi culturale, fundaţii, instituţii de învăţământ şi cultură etc.

Propunerea va fi însoţită de un memoriu justificativ detaliat  de avizul comisiei de specialitate şi

de regulă de acordul personalităţii propuse.

c) Inmânarea titlului se va face de către primar, în şedinţă festivă,

            In cazuri speciale, înmânarea se va face delegatului împuternicit de laureat.

            Titlul de Cetăţean de onoare va fi însoţit de Medalia Municipiului Iaşi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL           

 

 

 

                                                             REGULAMENT                                        

                                                                                     PRIVIND FUNCTIONAREA

                                                                    CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI

                                                                                                       R - 1997

 

 

 

 

ANEXA NR. 2

la Hotărârea nr.162 din 24 septembrie 1997

 

 

 

Instrucţiuni privind deplasările în străinătate ale reprezentanţilor autorităţilor publice locale ale municipiului Iaşi.

 

 

a) Deplasările în străinătate ale reprezentanţilor autorităţilor publice locale ale municipiului Iaşi se vor face în mod obligatoriu cu aprobarea Consiliului Local, dacă cheltuielile impuse de respectiva deplasare sunt suportate total sau parţial din bugetul de venituri.

b) Propunerile de deplasări în străinătate în condiţiile punctului a), se vor face printr-un proiect de hotărâre şi o expunere de motive.

c) In expunerea de motive se va detalia scopul vizitei şi eficienţa acesteia,

d) Componenţa delegaţiei, conducătorul delegaţiei, durata deplasării, obiectivele propuse şi suma alocată se vor aproba prin Hotărâre a Consiliului Local,

e) In prima şedinţă de consiliu după efectuarea deplasării, conducătorul delegaţiei (sau o persoană desemnată de acesta) va informa Consiliul Local cu privire la rezultatele vizitei,

f) Anual se va face o analiză a rezultatelor deplasărilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                           

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind adoptarea “Regulamentului privind funcţionarea

Consiliului Local al Municipiului Iaşi”

R - 1997

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere propunerea domnilor consilieri : Stefan Damian, Aurel Crudu şi Liviu Buruiană,

            Având în vedere art.40 din Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

            In temeiul art.28 aliniatul 5 din Legea nr.69/1991, republicată în 1997, privind administraţia publică locală,

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

 

 

            Art.1 Se aprobă “Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi” R-1997.

            Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din R-1997.

            Art.2 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.15 din 29 iulie 1996 privind Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       S E C R E T A R,

      Gheorghe Nichita                                                     Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.162

din 24 septembrie 1997