Hotărârea nr. 161/1997

H O T A R I R E privind sprijinirea unui proiect investiţional cu participarea unui partener privat care să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor publice în sectorul de termoficare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                                       

 

H O T A R I R E

privind sprijinirea unui proiect investiţional cu participarea unui partener privat, care să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor publice în sectorul de termoficare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

Avînd în vedere oferta BERD - Infrastructură municipală - finanţat de UE PHARE,

Avînd în vedere prevederile art.20 lit.c şi art.78 - 1 din Legea nr.69/1991 modificată şi completată prin O.G.22/1997,

In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

Art.1 Se avizează de  principiu elaborarea unui concept de proiect investiţional  menit să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor publice în sectorul de termoficare, cu implicarea sectorului privat.

Art.2 Prezentul aviz nu angajează Consiliul Local la nici un fel de cheltuieli financiare pentru realizarea proiectului.

Art.3 Prezenta hotărîre va fi comunicată prin grija Biroului Secretariat tehnic.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

   Gheorghe Nichita                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.161

din 24 septembrie 1997