Hotărârea nr. 160/1997

H O T Ă R Â R E privind aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei lucrării "Reparaţii curente şi capitale DN 28 - km 68 - 250 - km 70 - 050 - şos.Păcurari - Municipiul Iaşi"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei lucrării “Reparaţii curente şi capitale DN 28 - km 68 - 250 - km 70 - 050 - şos.Păcurari - Municipiul Iaşi”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.12/1993 privind achiziţia de bunuri şi investiţii publice, aprobată şi modificată prin Legea nr.83/1994 şi H.G. 592/1993,

            Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr.592/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor prezentarea ofertelor şi adjudecarea execuţiei lucrărilor de reparaţii curente şi capitale cu ordinul comunMF - MLPAT nr.1743/1996,

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

            Art.1 Se aprobă constituirea comisiei de licitaţii în vederea adjudecării execuţiei lucrăriiReparaţii curente şi capitale DN 28 - km 68 - 250 -km 70 - 050 - şos.Păcurari - Municipiul Iaşi”, având următoarea componenţă :

1. Prof.univ.Stefan Ungureanu   Viceprimar                   Preşedinte

2. Ec.Vasile Dumitriu                            Viceprimar                   Membru

3. Ing.Radu Onofrei                              Director                        Membru

4. Toma Virgiliu                                    Consilier municipal        Membru

5. Vericeanu Carmen                            Consilier municipal        Membru

6. Daşu Antimir                                    Consilier municipal        Membru

7. Antoniţă Alexandru               Consilier municipal        Membru

8. Delegatul M.F.                                 Se va nominaliza           Membru

                                                            odată cu însuşirea

                                                            documentaţiei

9.Delegatul MLPAT                             Se va nominaliza           Membru

                                                            odată cu însuşirea

                                                            documentaţiei

            Art.2 Secretariatul comisiei de licitaţii se va asigura de către organizatorul licitaţiei - Direcţia Tehnică a Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei tehnice a Primăriei municipiului Iaşi şi celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                       SECRETAR,

                  Gheorghe Nichita                                                  Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.160

din 24 septembrie 1997