Hotărârea nr. 16/1997

H O T A R I R E privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.EXCLUSIV COMP.SRL SRL în vederea amplasării de panouri publicitare pe teritoriul municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                              

 

 

H O T A R I R E

privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu S.C.EXCLUSIV COMP.SRL SRL, în vederea amplasării de panouri publicitare pe teritoriul municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Avînd în vedere cererea S.C.EXCLUSIV COMP.SRL, prin care solicită asocierea în vederea amplasării de panouri publicitare pe teritoriul municipiului Iaşi,

            In conformitate cu prevederile art.21 lit.v şI art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă colaborarea  CONSILIULUI LOCAL  cu S.C.EXCLUSIV COMP.SRL.IASI ,    avînd ca obiect amplasarea de panouri publicitare pe teritoriul municipiului Iaşi.

            Art.2 Taxele de reclamă, precum şi profitul minim garantat - profit care va fi egal cu contravaloarea taxei pentru folosirea locurilor publice prevăzute de Legea nr.27/1994, va fi achitat de către S.C.EXCLUSIV COMP.SRL.IASI.

            Art.3 Se împuterniceşte Primarul municipiului Iaşi, negocieze şi semneze contractul de colaborare şi prezinte contractul de colaborare în Consiliul Local.

            Art.4  Amplasarea panourilor va fi avizată de către Comisia de urbanism din cadrul Consiliului Local.

            Art.5 Prezenta hotărîre va fi comunicată S.C.EXCLUSIV COMP.SRL IASI, Serviciului contencios şI buget contabilitate în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              S E C R E T A R,

    Valeriu Condurache                                 cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.16

din 27 ianuarie 1997