Hotărârea nr. 159/1997

H O T Ă R Â R E privind conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi domnului ANGHEL RUGINĂ

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Iaşi, domnului ANGHEL RUGINĂ 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere raportul Comisiei pentru activităţi culturale,

            In temeiul art.20 lit.u şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            ARTICOL UNIC : Se conferă titlul de “CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Iaşi, domnului ANGHEL RUGINĂ .

 

 

 

PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                 S E C R E T A R,

     Laurenţiu Popescu                                        cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.159

din 18 august 1997